Sector chemie - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sector chemie

Sector van de Chemische industrie
Als vakcentrale van het ACV zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers (arbeiders en bedienden), werkzaam in de scheikundige nijverheid (chemie, plastic, verven en farmaceutische industrie).

Mocht je aanvullende vragen hebben, of mocht je met problemen geconfronteerd worden inzake de toepassing van het sectorakkoord of de loon-en arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met de vakbondsafvaardiging op jouw bedrijf, ons secretariaat van "
ACV bouw - industrie & energie" of het dienstencentrum van het ACV in jouw regio.

Arbeidsvoorwaarden sector PC116
Arbeidsduur scheikunde
De wekelijkse arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 u per week op jaarbasis. Bij overschrijding moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen moeten opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.Anciennieitsverlof scheikunde
Voor de meeste bedrijven werden betere en ruimere anciënniteitsvoorwaarden afgesproken op lokaal vlak via een bedrijfsakkoord.
Voor de sector werd een minimale anciënniteit vastgelegd:

 • 1 dag vanaf 20 jaar anciënniteit in de onderneming.
 • 2 dagen vanaf 25 jaar anciënniteit in de onderneming.


Aanvullende vergoeding bij technische of economische werkloosheid sector (Bestaanszekerheid)
Wie krijgt een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid?
Elke werknemer vanaf 6 maanden anciënniteit en tewerkgesteld in de sector scheikunde heeft recht op een bijkomende vergoeding van 10,50 € per dag tijdelijke werkloosheid. Dit voor een periode van maximum 60 dagen per jaar. Op heel wat bedrijven werd een betere regeling afgesproken.

Aanvullend pensioen scheikunde
Wanneer heb ik daar recht op?
De meeste grote en middelgrote ondernemingen binnen de scheikunde kennen reeds lang een groepsverzekering of de 2de pijler aanvullend pensioen. Deze polissen werden voor alle werknemers werkzaam op deze onderneming afgesloten.

Sinds 1 januari 2011 werd er ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen van de scheikunde een sectorale pensioenpijler of groepsverzekering afgesproken. Zo verkrijgen alle werknemers tewerkgesteld in vooral kleine ondernemingen eindelijk een 2de pijler. Per jaar storten de werkgevers 250 euro per werknemer, die nog geen 2de pijler hebben, in dit sectoraal pensioenplan.


Arbeid op zon- en feestdagen
De arbeid die op een zon- en feestdagen tussen 0 en 6 uur wordt verricht door de arbeiders, zal worden betaald tegen een bedrag dat 100% hoger is dan het gewone loon. (100% basisloon + 100%)
Tevens zal een betaalde inhaalrust worden toegekend. Totaal spreken wij hierover een globale betaling van 300%.

Eindejaarspremie                     
                
De eindejaarspremie wordt uitbetaald voor 25 december in het jaar waarop deze premie betrekking heeft.
Arbeiders met meer dan 3 maanden anciënniteit in het bedrijf hebben recht op een eindejaarspremie.
Berekening:
 • 173,77 X het uurloon (basis 40 X het uurloon per week)
of
 • 164,664 X het uurloon (indien het uurloon berekend wordt op 38 uur per week)

De  eindejaarspremie wordt toegekend in functie van het aantal gewerkte  maanden op jaarbasis. Heb je 12 maanden gewerkt, dan krijg je een  volledige eindejaarspremie.

Wat als ik ontslag neem / krijg?
Neem  je ontslag tijdens het eerste jaar van tewerkstelling of word je  ontslagen omwille van een zware fout of dringende reden, dan verlies je  jouw recht op een eindejaarspremie.        

Syndicale premie
Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?
Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van in de sector van de Chemie.
Wat moet ik doen?
Je krijgt het attest rechtstreeks toegestuurd door het Sociaal Fonds en dit voor eind maart.
Hoeveel bedraagt de premie?
 • € 110 of € 9,17 per maand tewerkstelling en aantal maanden aansluiting bij een vakbond
 • Elke werknemer krijgt bovendien nog een forfaitaire premie van € 25.
 • In totaal dus maximaal € 135.
In het sectorakkoord van 2017-2018 werd afgesproken dat dit syndicaal voordeel zal worden verhoogd naar het fiscale maximum vanaf wanneer dit wettelijk mogelijk is! Het KB is ondertussen in opmaak.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De eerste betaling is voorzien eind april.
De betaling van de forfaitaire premie volgt begin oktober.
 • Opgelet! Er kan geen dubbel gebruik zijn met de premie interim.

Heb ik nog recht op oude premies?
Achterstallige premies (tot 3 jaar) kunnen onder bepaalde voorwaarden nog uitbetaald worden.

Verplaatsingsvergoeding
Wat is dit?
Zowel voor verplaatsingen van en naar het werk met eigen vervoer als met het openbaar vervoer worden de kosten terug betaald. De minimale afstand voor de verplaatsing is 5 km.

Privé vervoer versus openbaar vervoer
Het bedrag is gelijk aan de werkgeversbijdragen in de treinkaart. Deze bedragen variëren in functie van de afstand:

 • openbaar vervoer: +/- 75 % van de treinkaart;
 • eigen vervoermiddel: +/- 60 % van de treinkaart.
Demografiefonds scheikunde (Arbeiders & bedienden)

Archief    ACV BIE Mechelen
    Onder Den Toren 4 A
    B2800 - Mechelen
    015/71 85 30
    Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu