SWT (Brugpensioen) - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

SWT (Brugpensioen)

Wetgeving
Stelsel en leeftijdJaarBeroepsverleden
Algemeen stelsel - 62 jaar
2021-2023 (tot 30/06/2023)
  • Mannen: 40 jaar beroepsverleden
  • Vrouwen: 38 jaar beroepsverleden (2022)

SWT 60 jaar (lange loopbaan) na 40 jaar loopbaan2021 (vanaf 01/07/2021 - tot 30/06/2023)Loopbaan van 40 jaar
SWT 60 jaar - Zwaar beroep
2021 (vanaf 01/07/2021 tot 30/06/2023)Loopbaan van 35 jaar
SWT - 60 jaar - Zwaar beroep
Nachtarbeid/medische ongeschikt bouw
2021 (vanaf 01/07/2021 tot 30/06/2023)
Loopbaan van 33 jaar / 20 jaar nacht (5 of 7 jaar binnen termijn)
ofwel tewerkgesteld in de bouwsector (PC124)
SWT Medisch  (mindervalide wn met ernstige lichamelijke problemen) - 58 jaar2021 - 30/06/2023Loopbaan van 35 jaar
Systeem ernstige lichamelijke problemen.
2020: SWT mogelijkheden
Na heel wat discussie tussen de sociale partners en de regering werd er uiteindelijk de mogelijkheid geboden aan de sectoren om het kader van SWT verder uit te werken. Sommige regelingen kunnen enkel worden toegepast waaneer de sector deze regeling heeft bevestigd!

Sommige systemen van SWT werden eveneens vastgelegd tot 30/06/2021. In maart 2023 werden de systemen verlengd tot eind juni 2025. Dit moet nog wel gepubliceerd worden in het BS.

Aangepaste beschikbaarheid? (Bron RVA)
Wat houdt aangepaste beschikbaarheid in?

Aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat u:
  • ingeschreven bent/blijft als werkzoekende;
  • passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden;
  • uw werk niet mag verlaten zonder wettige reden;
  • niet mag zijn ontslagen wegens uw foutieve houding;
  • zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer u door de gewestinstelling was opgeroepen;
  • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat  u door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden.

De SWT-er die zijn verplichtingen niet nakomt, kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Vanaf 2015 moet elke SWT-er aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?
Algemeen

U moet in principe aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.
Afhankelijk van het SWT-stelsel dat op u van toepassing is kunt u op basis  van uw ontslagdatum, uw leeftijd of uw beroepsverleden worden  vrijgesteld van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid.

De SWT-regeling vanaf 62 jaar?
Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "62 jaar", dan kunt u worden vrijgesteld:
  • indien u 43 jaar beroepsverleden bewijst. U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven; (ook voor andere specifieke SWT systemen kan u worden vrijgesteld, dit zal niet automatisch gebeuren - u moet deze vrijstelling aanvragen!)

Formulieren:
  • C99 aangifte formulier ter vervanging van de controlekaart voor SWT-ers vanaf 60 jaar (attest RVA)

Wat je moet weten over SWT
Wanneer heb je recht op SWT, het vroegere brugpensioen?  Ontdek vanaf welke leeftijd je op SWT kan en wat is de impact op je inkomen is.   
We zetten hier ook de feiten over SWT op een rijtje.  Rond SWT is veel te doen. Zo staat het systeem regelmatig onder druk en wordt het vaak aangevallen.  Het ACV heeft het SWT-stelsel altijd verdedigd als een van de eindeloopbaanmaatregelen en blijft dat tot op vandaag doen.

Wat is SWT?
Het vroegere 'brugpensioen' of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), zoals het vandaag heet, is een specifiek stelsel.

Ontslagen werknemers ontvangen hierbij in afwachting van hun pensioen een werkloosheidsuitkering, gelijk aan 60% van hun loon, begrensd op 1.610,70 euro bruto per maand. Deze werkloosheidsuitkering wordt aangevuld met een bedrijfstoeslag betaald door de werkgever of het fonds van de sector. Die toeslag bedraagt minstens de helft van het verschil tussen het nettoloon en de werkloosheidsuitkering.   De werkgever moet hierop zeer hoge sociale zekerheidsbijdragen betalen

Om in aanmerking te komen voor SWT moet je aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen.
Voor wie werkt in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, geldt naast de algemene SWT-regeling een specifieke SWT-regeling.

Welke SWT-stelsels bestaan er en vanaf wanneer kan je op SWT?

SWT vanaf 62 jaar
Word je ontslagen, dan kan je vanaf 62 jaar naast je werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding krijgen. Deze 'bedrijfstoeslag' is ten laste van de werkgever. De regeling is vastgelegd in cao nr.17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Die cao bepaalt verder de loopbaanvoorwaarden. In 2023 moeten mannen 40 jaar beroepsverleden kunnen aantonen, en vrouwen 39 jaar. Voor vrouwen wordt het ook 40 jaar vanaf 2024.

Opgelet:  men durft deze regeling al eens over het hoofd te zien en te beweren dat SWT er enkel is voor medewerkers die ontslagen zijn omwille van een herstructurering.  Het ACV zou tegen deze regeling zondigen, klonk het begin maart 2023 in de pers.  Dat klopt niet!  SWT voor bedrijven in herstructurering is een aparte regeling (zie verder).

SWT op 58 jaar: 'medisch SWT'
Dit is een bijzondere regeling voor personen met een handicap of werknemers met ernstige lichamelijke problemen. Personen met een handicap of werknemers die met ernstige lichamelijke problemen kampen, kunnen van het SWT-systeem genieten vanaf 58 jaar. Ze moeten daarbij een beroepsverleden van 35 jaar kunnen aantonen.

Volgende werknemers komen in aanmerking:

Werknemers waarvan de handicap erkend is door de bevoegde overheid, waaronder de werknemers van de maatwerkbedrijven (beschutte of sociale werkplaatsen).
Werknemers met ernstige lichamelijke problemen die volledig of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep onmogelijk maken. Het technisch comité van het Fedris controleert dit.
Werknemers die voor 1993 en gedurende minstens 2 jaar tijdens hun werkzaamheden aan asbest of vezelcement blootgesteld zijn.

SWT op 60 jaar
Dit is de bijzondere regeling voor werknemers met een 'lange loopbaan'.

Die houdt in dat je als werknemer met SWT kan gaan op 60 jaar op voorwaarde dat je 40 jaar beroepsverleden kan aantonen.

Werknemers met een 'zwaar beroep'
Werknemers met bepaalde 'zware beroepen' kunnen met SWT vanaf 60 jaar. Daarbij moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

Ofwel heb je een loopbaan van minstens 33 jaar, als arbeider in de bouw en door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard in de sector; of heb je minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk verricht; of deed je in de 10/15 jaar voorafgaand het einde van het contract 5/7 jaar nachtwerk.
Ofwel heb je een loopbaan van minstens 35 jaar en werkte je in ploegen, in onderbroken diensten of nachtdienst voor 5 jaar in de laatste 10 jaar OF 7 jaar in de laatste 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Deze regelingen moeten vastgelegd worden in een sectorale cao.

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering
Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering geldt dat ze SWT toekennen aan werknemers die 60 jaar of ouder zijn.

Deze regeling is enkel mogelijk indien de onderneming erkend is door de Minister van Werk als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering én indien een ondernemings-cao voorziet in de mogelijkheid om in deze SWT-regeling te stappen.

Voorwaarde is ook dat de werknemer minstens 10 jaar loopbaan tijdens de laatste 15 jaar in dezelfde sector, of 20 jaar als loontrekkende heeft.

Moeten mensen op SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt?

Werklozen met bedrijfstoeslag zijn in principe onderworpen aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar). Deze aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat de werkloze met bedrijfstoeslag:

ingeschreven is/blijft als werkzoekende
passend werk of een passende opleiding moet aanvaarden
het werk niet mag verlaten zonder wettige reden
niet mag ontslagen worden wegens een foutieve houding
zich moet aanbieden bij de VDAB of Actiris of bij een werkgever, wanneer hij door de gewestinstelling is opgeroepen
moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat door de VDAB of Actiris werd aangeboden

Onder bepaalde voorwaarden mogen werklozen met bedrijfstoeslag een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid aanvragen bij de RVA.  Je kan vrijgesteld worden als:

je 43 jaar beroepsverleden kan aantonen
of als het om medisch SWT gaat
of als je 62 jaar oud bent of 42 jaar beroepsverleden kan aantonen én tewerkgesteld bent in sectoren die sectorale cao’s hebben afgesloten om die vrijstelling mogelijk te maken.

De vrijstelling moet persoonlijk aangevraagd worden bij de RVA.

Is SWT een aanslag op de sociale zekerheid?

Tegenstanders van SWT beweren dat SWT een onredelijke kost betekent voor de sociale zekerheid. Dat klopt totaal niet.

Omdat op SWT hoge sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden, betekent SWT voor de sociale zekerheid net méér inkomsten dan iemand die op pure werkloosheid, invaliditeit of vervroegd pensioen terechtkomt.

Voor het algemene SWT-stelsel vanaf 62 jaar is dat in de profitsector zelfs 32,72% en vanaf volgend jaar zelfs 34,19%. Op het inkomen van de SWT-er (werkloosheidvergoeding en supplement) wordt ook nog 6,5% afgehouden.

Waarom zijn er veel werkgevers en politici tegen het SWT?

Onder de regering-Michel werd het SWT zwaar aangevallen. De voorwaarden werden verstrengd.

Om de 2 jaar moeten de sociale partners (vakbonden en werkgevers) de bijzondere SWT-regelingen ook verlengen via interprofessionele cao’s, aan te vullen met sectorale cao’ . Op dit moment, maart 2023, lopen de interprofessionele onderhandelingen over de verlenging van deze cao’s, waarna de sectoren nog aan de slag moeten gaan voor de verlenging van hun cao’s.

Deze harde aanpak mag niet verbazen. Politiek en werkgevers willen dat mensen langer werken. Daarom werd SWT afgebouwd. En werd de wettelijke pensioenleeftijd door de regering-Michel, na heel veel vakbondsprotest, botweg verhoogd tot 66 jaar voor wie na 1959 is geboren en 67 jaar voor wie na 1964 is geboren.

Er kwamen echter géén maatregelen om dit mogelijk te maken voor mensen. De belofte van een leeftijdskorting voor de zware beroepen bleef dode letter. Van het politieke engagement kwam niks in huis. Het gevolg kennen we ondertussen: een half miljoen langdurig zieken. Aangezien werken tot 67 voor heel veel mensen niet haalbaar is, is er ook geen maatschappelijk draagvlak voor de verhoging van de pensioenleeftijd.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud