Klein verlet - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Klein verlet

Wetgeving
Wat is klein verlet?

Klein verlet is het recht van de werknemer om met behoud van zijn loon van het werk afwezig te blijven vanwege bepaalde familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van burgerlijke verplichtingen (zie verder voor het overzicht). Klein verlet wordt ook wel omstandigheidsverlof of kort verzuim genoemd.
Je loon wordt doorbetaald, maar je moet je werkgever vooraf waarschuwen (of als dit niet kan, zo spoedig mogelijk erna). Wettelijk samenwonenden hebben dezelfde rechten als gehuwden (behalve voor de plechtigheid van het huwelijk zelf).

Wat als ik deeltijds werk?

Als je deeltijds werkt, mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. In geval van keuze van dagen gelden hier dezelfde beperkingen als voor voltijdse werknemers.

Bestaan er sectorale regelingen?

Ja, het is interessant om te checken of je extra rechten op klein verlet hebt naast het wettelijk verplicht klein verlet. In sommige sectoren zijn betere afspraken gemaakt.

>>Bereken je klein verlet (berekeningsmodule klein verlet)

Wat is verlof om dwingende reden?

Een dwingende reden is elke niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor je dringend en noodzakelijk moet tussenkomen.Je hebt recht op 10 dagen afwezigheid om dwingende reden van familiale of andere aard. Deze dagen zijn onbetaald.
Check ook hier voor sectorale afspraken die – als ze bestaan – gunstigere bepalingen bevatten.
Overzicht van types klein verlet (Algemene wetgeving - opgelet in sommige sectoren of bedrijven kunnen er betere afspraken zijn gemaakt)             
 • Huwelijk van de werknemer:
  2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week CHEMIESECTOR: 3 dagen
 • Huwelijk  van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een  broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder,  schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer:
  de dag van het huwelijk ;
 • Priesterwijding of  intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn  echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van  de werknemer:
  de dag van de plechtigheid ;
 • Overlijden van de  echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn  echtgeno(o)t(e), pleegkind bij een landurige pleegzorg van minstens 6 maanden:
    10 dagen, waarvan drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van      de begrafenis en de 7 dagen binnen het jaar na overlijden.
 • Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader,  schoonmoeder, stiefmoeder, pleegmoeder of pleegvader van de werknemer:
  drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden  van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader,  grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van  een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de  werknemer inwoont:
  twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden  van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader,  grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van  een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij  de werknemer inwoont:
  de dag van de begrafenis;
 • Plechtige communie  van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de  plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of  gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);  
 • Deelneming  van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest  van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
  de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of  gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan  de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);
 • Verblijf  van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en  selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn  verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum:
  de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen;
 • Verblijf  van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve  Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die  overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden  door de Koning zijn aangewezen:
  de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; ;
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter:
  de nodige tijd, met een maximum van één dag;  
 • Deelneming  aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke  verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
 • Uitoefening  van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau  bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; ;
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
 • Uitoefening  van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de  parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
17/04/2015: Krijg ik een dag verlof voor de communie van mijn kind?    
                
Doet je oogappel binnenkort zijn communie? Voor deze bijzondere gebeurtenis heb je wettelijk recht op een dag verlof, via de regeling "klein verlet".
Je hebt dus recht op 1 betaalde dag "klein verlet" als je kind zijn/haar plechtige communie doet of of een feest voor de vrijzinnige jeugd heeft.
 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);

 • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
   de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt)
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud