ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)     
                                                    

GEWIJZIGDE SITUATIE:

Door de Covid 19 Pandemie en rekening houdende met de regeringsmaatregelen, werd beslist om onze kantoren gesloten te houden voor het publiek. Toch kan u een afspraak maken voor dringende zaken! Wij zijn telefonisch bereikbaar of via email. Alvast dank voor uw begrip!

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur (tot 18 uur op afspraak);
- Woensdag zijn de kantoren gesloten;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: Buiten deze openingsuren kunnen leden ook steeds een afspraak maken!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
16/01/2020: IPA: Werknemers hebben recht op een fair akkoord
Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ABVV, ACLVB

Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners over een interprofessioneel akkoord (IPA) dat het kader vastlegt voor de loononderhandelingen in de privésector.
Het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is verantwoordelijk voor de becijfering van de maximaal beschikbare marge die de basis vormt voor de onderhandelingen tussen de sociale partners. Het CRB–secretariaat vertrekt daarbij van de criteria uit de Loonnormwet van 1996 die in 2017 werd verstrengd. Daardoor houdt de wet niet alleen rekening met de voorgaande en verwachte loonkoststijgingen in onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland en met de verwachte indexering bij ons. Bijkomend worden er correcties toegepast die de marge vooraf al verder versmallen.
Het ACV, het ABVV en het ACLVB zijn nooit voorstander geweest van de verstrenging van deze wet met ‘sjoemelsoftware’ omdat ze de onderhandelingen in een keurslijf dwingt .
Door de huidige coronaperikelen is het niet eenvoudig om tot een betrouwbare statistische raming van de loonkostontwikkeling in België en de buurlanden te komen. Toch heeft het CRB- secretariaat een maximaal beschikbare marge vastgelegd van amper 0,4% voor 2021 en 2022.
Het ACLVB, ACV en ABVV kunnen deze marge niet onderschrijven. Een aalmoes van maximaal 0,4 voor de komende 2 jaren is voor de werknemers onaanvaardbaar. De conclusies van het secretariaat van de CRB bewijzen dat de verstrenging van de wet van 1996 in 2017 ver van de realiteit staat.
Heel veel mensen zijn blijven werken in bijzonder moeilijke omstandigheden. Een loonnorm kan enkel indicatief zijn. Niet alle sectoren zijn even hard getroffen door de crisis. Een indicatieve norm zal de sectoren niet tegenhouden om de onderhandelingen op een verantwoorde manier te voeren, wat ze in het verleden al hebben bewezen. Bovendien zal een koopkrachtverhoging door een stijging van de brutolonen de economie direct ten goede komen.
Daarnaast moeten ook andere thema’s in een IPA aan bod komen:  een substantiële verhoging van de minimumlonen en de lage lonen, werkbaar werk, houdbare loopbanen, eindeloopbaan, duurzame mobiliteit en sociale begeleiding van herstructureringen.
15/01/2021: Het Arbeidshof geeft ook kaderleden vakbondsrechten
Op 13 januari 2021 heeft het Arbeidshof van Antwerpen bevestigd dat kaderleden niet geweerd mogen worden uit de vakbondsafvaardiging en het sociaal overleg op de werkvloer. Ondanks een eerder arrest uit 2014 bleven bedrijven, met name uit de chemiesector, weigeren gevolg te geven hieraan. Eén van de ondernemingen die het arrest uit 2014 steevast met de voeten blijft treden, is 3M uit Zwijndrecht. Hier botsen kaderleden telkens op onwil van de werkgever om afspraken te maken over thema’s die hen aanbelangen zoals loon of een preventief stress- en burn-outbeleid. Na jarenlange vruchteloze pogingen tot overleg stapten het ACV, ABVV en ACLVB naar het Arbeidshof om deze discriminatie te stoppen en de discriminerende cao-bepalingen die een onderscheid maken tussen kaderleden en bedienden nietig te verklaren. Nu bevestigt het Hof dus dat kaderleden niet mogen uitgesloten worden als kiezer of kandidaat bij de verkiezingen voor de vakbondsafvaardiging, noch om het aantal afgevaardigden of de drempel voor instelling van een vakbondsafvaardiging te bepalen. Bepalingen uit de sectorale cao’s die kaderleden uitsluiten, worden door het Arbeidshof onwettig verklaard. Dit arrest kan niet langer genegeerd of beschouwd worden als een eenmalige uitspraak in één specifieke situatie in één onderneming. We roepen de werkgevers op om deze uitspraak te respecteren en kaderleden toe te laten tot het sociaal overleg. Laat dit een startschot zijn voor een meer democratisch sociaal overleg in alle ondernemingen. We willen in samenspraak met de werkgevers blijven zoeken naar oplossingen voor wederzijdse verzuchtingen.
29/12/2020: Nieuw: Geboorteverlof 15 dagen vanaf januari 2021
Het geboorte- en vaderschapsverlof wordt vanaf januari 2021 opgetrokken van 10 naar 15 dagen.  En in januari 2023 gaat het naar 20 dagen.  Dit geldt ook voor zelfstandigen.
   Het moment van geboorte is doorslaggevend.  De regeling geldt voor kinderen die na 31 december 2020 geboren zijn.
Geboorteverlof aanvragen
Je moet het geboorteverlof aanvragen bij je werkgever. Verwittig dus eerst je werkgever. Als je naam als vader of meemoeder in de geboorteakte staat, is de geboorteakte voldoende om je geboorteverlof aan te vragen.
Loon en uitkering
De eerste 3 dagen wordt je volledige loon nog door je werkgever betaald. De resterende 12 dagen (nu nog 7 dagen) ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82 % van je begrensde brutoloon.  Dit geldt ook voor de nieuwe regeling vanaf januari 2021. Je moet dus bij je ziekenfonds aankloppen om een uitkering te ontvangen. De meeste ziekenfondsen hebben daar standaardformulieren voor. Je ziekenfonds zal dan zelf contact opnemen met je werkgever om de correcte loongegevens te ontvangen.
Goed om te weten
Maak je gebruik van je recht op geboorteverlof, dan ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag, behalve om een reden die niets met het geboorteverlof te maken heeft, de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het nemen van geboorteverlof tot 3 maanden na die kennisgeving.
>> Lees meer "wat verandert er op 1 januari 2021"
04/01/2021: Opleidingsaanbod Co-Valent (PC207 - PC116)
De opleidingen van het voorjaar 2021 zijn vanaf nu beschikbaar bij Co-valent! De nieuwe opleidingssessies werden zonet op de website van Co-valent gepubliceerd. Doorloop onze brochure, ontdek ons gratis aanbod!
>> Digitale folder Co-valent (opleidingsaanbod)

Met eindejaar voor de deur was niet helemaal duidelijk wat de impact zou zijn op de eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen. Dankzij de vakbonden komt de federale regering nu over de brug met een 'beschermingspremie'. Dat is een supplement op de eindejaarspremie voor wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was.

Bij het sociaal overleg had het ACV samen met de andere vakbonden sterk aangedrongen op een oplossing.  Voor de vele werknemers die de voorbije maanden noodgedwongen thuis zaten, dreigde immers een serieus inkomensverlies. Dat sociaal overleg loont bewijst deze beschermingspremie. Werknemers die langer tijdelijk werkloos waren worden alsnog gecompenseerd. Een welgekomen eindejaarsgeschenk in deze toch wel barre tijden.
17/12/2020: Cheques langer geldig
Met de tweede lockdown en alle onzekerheid na 13 december komen opnieuw vragen van de werknemers met MC, ECO-cheques, cadeau, cultuur en sportcheques die dreigen te vervallen.
Op voorstel van het ACV werden de vervaltermijen al eender aangepast. De sociale partners vragen nu nieuwe verlengingen. Het ACV vraagt ondermeer voor de deze, als ook voor de consumptiecheques deze te verlengen tot 31/12/2021.
Dat wordt nu met een amendement op de Programmawet bijgestuurd.  Tegelijk heeft de regering ook een besluit goedgekeurd dat voor een deel van de maaltijd- en ecocheques die dreigen te vervallen opnieuw 6 maanden bij te steken.  Overigens ook voor de geschenkcheques.  

Belangrijkste is dat er voor alle maaltijd- en ecocheques die dit jaar al vervallen zijn, of tussen nu en 1 april 2021 dreigen te vervallen 6 maanden langer gebruikt kunnen worden.
28/09/2020: Agenda's 2021 ACV BIE
De agenda's 2021 van ACV BIE zijn gearriveerd, als ook muismatjes met kalender 2021!
Wil je graag een agenda of een muismatje, vraag er naar bij je afgevaardigde of geef ons een seintje!
17/12/2020: De werknemers van de kappers – en schoonheidssalons en fitnesscentra
vragen maximale veiligheidsgaranties in geval van heropening!
Het Overlegcomité komt op vrijdag 18 december 2020 samen om zich onder andere uit te spreken over een eventuele heropstart van de activiteiten in kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra. In de marge van dit Overlegcomité heeft ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) een korte online enquête gehouden bij haar leden van de sector om te weten wat er bij hen op het terrein leeft. De resultaten van deze enquête zijn verhelderend!
De deelname aan de enquête lag hoger dan gewoonlijk en toont aan dat onze leden bekommerd zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk in deze coronaperiode.
21/12/2020: Kalender verlof bouw 2021
De verlofkalender 2021 voor de bouwsector (Provincie Antwerpen) zijn ter beschikking. Ontvang je graag een kalender klik hier, wij bezorgen jou deze per post!
09/11/2020: Tijdelijke werkloosheid Corona-maatregelen
Op 8 november 2020 kondigt de regering De Croo een hele reeks nieuwe maatregelen aan. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of coronawerkloosheid) wordt terug opengesteld naar alle ondernemingen. Het kortstondig geldende stelsel van tijdelijke werkloosheid voor “hard getroffen ondernemingen” wordt dus opnieuw veralgemeend naar alle ondernemingen, met terugwerkende kracht van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 en mogelijk verlengbaar nadien.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de crèche of school van je kind sluit (vanaf 1 oktober 2020). Lees hierna alle belangrijke vragen en antwoorden na in verband met tijdelijke werkloosheid corona.
Vraag tijdelijke werkloosheid aan
Om voor een uitkering in aanmerking te komen, vult je werkgever eerst de documenten tijdelijke werkloosheid in. Als werkgever moet je zelf ook de aanvraag indienen.  Als lid van het ACV kan je dat online doen! (Geen lid?  Sluit je eerst online aan!)
Lid van het ACV?
Dien je aanvraag tijdelijke werkloosheid in via je persoonlijke pagina op Mijn ACV.
  • Log je in met eID.
  • Vul online het aanvraagformulier tijdelijke werkloosheid in
Na het indienen van je aanvraag kan je alle stappen van je dossier volgen via je digitale dossier in Mijn ACV. Handig en overzichtelijk.
30/10/2020: COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown
Bron: Belgium.be
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 30/10 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.
NIEUWE ACV Brochure PC314
Onze nieuwe sectorbrochure loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen.
04/09/2020: Delokalisatie van 21 functies bij Novartis Puurs
Begin september heeft de directie van Novartis haar plannen ontplooid tegenover de vakbond om een 21 functies te gaan delokaliseren naar een voormalig oostblok land. Het gaat vooral om financiële functies in boekhouding. Deze activiteiten wenst Novartis te gaan centraliseren. Het bedrijf zegt om performanter te kunnen werken, uiteraard is het geen geheim dat het daar gewoon veel goedkoper is. Novartis wil samen met de vakbonden bekijken om ontslagen te vermijden door medewerkers elders te herplaatsen. Men heeft hiervoor tijd tot einde 2022.
Ondertussen is er permanent overleg gaande tussen directie en vakbonden.
14/08/2020: Ontslagen bij TOYO INK Europe door de crisis!
Op 10 augustus 2020 werd bekend gemaakt door de directie van Toyo Ink uit Niel dat men 10 medewerkers wensten te ontslaan. Er werd overleg gepleegd met de afvaardiging van arbeiders en bedienden. Het gaat om 8 arbeiders en 2 bedienden. De directie stelt dat er door de corona crisis veel minder volume moet worden geproduceerd en men daarom minder personeel nodig heeft. De lijst van medewerkers die werden ontslagen werd bepaald door de directie op basis van o.m. veelvuldig ziek, afwezigheiden enz...
De vakbonden waren niet opgezet met de manier van aanpak, er was geen afdoende tijd om deftig overleg te organiseren op deze korte tijd, zeker gezien de verlofperiode. De clausule van de scheikunde aangaande werkzekerheid werd geschonden. Dit zal nog een staartje krijgen. De directie verschuilt zich achter het feit dat ze niet onder de wettelijke regel vallen van collectief ontslag waarbij 10 % van het personeel moet ontslagen worden, maar dit zijn twee gescheiden zaken. Ondertussen werden de 10 medewerkers reeds ingelicht en onmiddellijk ontslagen!
17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag
De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
  • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
  • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
  • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.
19/06/2020: Nabevallingsrust, de kogel is door de kerk
Ondanks tegenkanting van de NV-A keurde het parlement het wetsvoorstel van Nahima Lanjri, Evita Willaert en Anja Vanrobaeys goed dat zwangere werkneemsters die ziek vallen, op tijdelijke of volledige werkloosheid terugvallen of van het werk verwijderd worden, recht geeft op hun volledige nabevallingsrust. Periodes van ziekte, tijdelijke of volledig werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling, verminderen door deze nieuwe wet niet langer de nabevallingsrust. Werkneemsters in dergelijke situaties kunnen er nu dus voor kiezen de volledige periode van 14 weken nabevallingsrust te nemen. In geval van de geboorte van een meerling, hebben werkneemster in dergelijke situaties nu recht op 16 weken nabevallingsrust.
De wet treedt in werking op 1 maart 2020 voor onbepaalde duur. Nieuwe mama’s waarvan de bevalling plaatsvond na 1 maart, kunnen periodes van ziekte, volledige of tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering die plaatsvond tussen 1 maart en de datum van de bevalling, dus toch opnemen na de bevalling. Periodes voor 1 maart, blijven wel verloren.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
16/01/2021
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu