ARCHIEF Sociale Verkiezingen - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

ARCHIEF Sociale Verkiezingen

Bibliotheek
28/10/2020: Consensus sociale partners over stemmen per brief
In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief als zowel electronische stemming vanaf de gebruikelijk werkpost.
De volgende consensus van de sociale partners (werkgevers en alle vakbonden) :
  • akkoord aan alle ondernemingen om de mogelijk te geven na X+56 nog akkoorden te sluiten inzake stemmen per brief alsook electronisch stemmen.
  • Mogelijkheid om het aantal stembureau's en de verdeling van de kiezers nog aan te passen!
  • Indien de stemming niet in veilige omstandigheden kan worden gehouden door corona, kan steeds een akkoord inzake stemming per brief.
  • Mits een akkoord kan in het geval van stemming per brief, de brieven tot maximum 5 dagen na het sluiten van de stemming nog als geldig worden beschouwd. In dat geval wordt de stemopneming in feite verdaagd.
  • Mogelijkheid om de oproepingsbrieven en stembiljetten via een gewone prior zending worden bezorgd, een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk.

Hoe geldig stemmenCheck onze deurhangers!  Je ziet in 1 oogopslag hoe je je bolletjes moet kleuren.
25/03/2020: Sociale verkiezingen verschoven naar november 2020

Het voorstel van de NAR aan de regering is om de sociale verkiezingen te verschuiven naar de periode van 16 tot 29 november 2020!De sociale partners vergaderden gisteren, op 17 maart, over de huidige situatie in ons land en de gevolgen voor het verdere verloop van de sociale verkiezingen. Het coronavirus en de maatregelen om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk.
De sociale partners maakten een aantal afspraken:
  1. Ze engageren zich om het overleg in de bestaande overlegorganen onverminderd verder te zetten in afwachting     van de komende sociale verkiezingen.
  2. Ze vragen dat de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020 tijdelijk wordt opgeschort vanaf dag x+36.  De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nader te bepalen datum.
  3. Met het oog op de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers zullen wel nog de lijsten ngediend worden tot dag x+35, m.a.w.  tussen 17 maart en 30 maart 2020 (afhankelijk van de gekozen kiesdatum in de bedrijven). Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en is er rechtszekerheid over de ontslagbescherming. Geen enkel bedrijf gaat nu over tot de aanplakking  of elektronisch ter beschikking stellen van de kandidatenlijsten. Werkgevers en kandidaten zullen met volle respect voor elkaar de verdere procedure afwerken. De kiescampagne wordt na het zomerreces verdergezet.
  4. Dit alles snel technisch en juridisch sluitend uit te werken binnen de Nationale Arbeidsraad. Ondertussen vragen wij aan de minister van werk en het parlement om het wetgevend kader in die zin aan te passen en dit voor 20 maart 2020.Sociale verkiezingen 2020

De nummers van de lijsten zijn ondertussen bekend: ACV heeft het nummer 2 geloot!


Word ACV kandidaat
 
Wil je je kandidaat stellen?  Heb je nog vragen? Contacteer ons!
 
Dat kan via mail, telefoon of chat:
Je kan ons elke werkdag tussen 8u-20u bereiken.


Sociale verkiezingen 2020

Van 11 tot en met 24 mei 2020 zijn er sociale  verkiezingen. Dan kiezen werknemers in heel België hun afgevaardigden  voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB) en  de Ondernemingsraad (OR).
Beide  overlegorganen zijn paritair samengesteld. Dit betekent dat ze uit  evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers bestaan. De  werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de directie. De  werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar  en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in het  bedrijf. De verkiezingen leggen de krachtsverhoudingen tussen de  verschillende vakbonden bloot. Het ACV is al jaren de grootste vakbond.

Wil je al aan de slag rond sociale verkiezingen?
Sociale verkiezingen ARCHIEF

ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
Het  ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen 2016 die  een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt  maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97%  van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk  (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en  Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft  de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de  profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders,  bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve  vakbond.

Sociale verkiezingen 2012

Definitieve Resultaten Sociale verkiezingen 2012

Het ACV kreeg de meeste stemmen en zetels bij de sociale verkiezingen van 2012. Dat wisten we al. Maar nu zijn de cijfers helemaal definitief en officieel. En ze zijn nog beter dan gedacht voor het ACV. Sinds de voorlopige uitslagen van 21 mei werden nieuwe uitslagen en correcties toegevoegd voor een saldo van 2828 bijkomende zetels. Hieronder stellen we u de definitieve resultaten voor.De inzameling van en correcties op de uitslagen sociale verkiezingen is officieel afgesloten op 12 oktober. Sinds de voorlopige uitslagen van 21 mei die door de minister werden bekendgemaakt werden nog nieuwe uitslagen en correcties toegevoegd voor een saldo van 2828 bijkomende zetels. Talrijke fouten van werkgevers bij het doorgeven van resultaten, laattijdige communicatie van resultaten en een aantal uitgestelde verkiezingen leidden tot deze omvangrijke aanvullingen en correcties. Het ACV maakte een analyse van de definitieve resultaten. Ten opzichte van de voorlopige resultaten van 21 mei vertonen de eindcijfers een aantal merkwaardige wijzigingen en vaststellingen.

Het ACV haalt 59,01% (-0,48%) van de comitézetels en 56,14%(-0,82%) van de zetels voor de ondernemingsraden. Voor het ABVV is dit respectievelijk 33,64% (-0,71%) en 34,31% (-0,44%). Voor het ACLVB respectievelijk 7,34% (+1,18%) en 7,93% (+1,34%). Voor het ACV is het kleine verlies in zetelpercentage ten opzichte van de voorlopige uitslagen van eind mei dus nog meer dan gehalveerd. In absolute cijfers is het verschil tussen nationale winst- en verliescijfers bijzonder klein. De verliescijfers van het ACV slaan op 169 zetels ondernemingsraad (op een totaal aantal zetels van 20.061) en 131 comitézetels (op een totaal van 27.367 zetels).

Nooit telde het ACV zoveel effectief verkozen ondernemingsraadsleden: met 11.262 effectieven in de ondernemingsraden van grote ondernemingen en nog eens 807 in ondernemingsraden van ondernemingen tussen 50 en 100 werknemers wordt het historisch record van 2008 (totaalcijfer van 11.132) fors overschreden. Bij de comités telt het ACV 16.150 effectief verkozenen, dit is op een zucht van het historische record van 2008, toen we 16.218 effectieve ACV-verkozenen telden.
Winst bij de kaders

Het ACV boekt ook een winst van 1,86% bij de kaders. Het ACV is en blijft met 48,93% van alle zetels veruit de meest representatieve kaderorganisatie (ACV 894 kaderzetels, ABVV 376 kaderzetels, ACLVB 231 kaderzetels). Met 170 zetels blijft het NCK (Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel) de minst representatieve kaderorganisatie. De huislijsten zijn hekkensluiters met 156 kaderzetels.

In stemmenpercentage behaalt het ACV 52,47% (-0,98%) van alle stemmen voor de comités. Het ABVV haalt voor de comités 36,38% (-0,35%). Het ACLVB haalt bij de comités 11,15% (+1,33%) van de stemmen. Voor de ondernemingsraden haalt het ACV 51,66% (-0,82%), het ABVV 35,63% (-0,60%) en het ACLVB 11,20% (+1,53%) van de stemmen. Het ACV haalt dus meer zetels dan stemmen, bij ABVV en ACLVB is dat andersom. De betere prestaties van het ACV in kleinere ondernemingen (waar per zetel minder stemmen nodig zijn dan in grote ondernemingen) en het groot aantal ACV-verkozenen bij gebrek aan tegenkandidaten verklaren dit verschil.

62.670 ACV-kandidaten

Het ACV had volgens de officiële cijfers 62.670 kandidaten (volgens de officiële cijfers in 2008 63.806). Dat is in dezelfde grootteorde als het totaal aantal kandidaten van alle Belgische politieke partijen samen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 (64.289). Voor het ABVV werden 48.490 kandidaten geregistreerd (volgens de officiële cijfers in 2008 49.211), voor het ACLVB 17.988 kandidaten (volgens de officiële cijfers in 2008 16.229). Van alle ACV kandidaten werd 43,74% effectief verkozen, bij het ABVV 33,18% en bij het ACLVB 20,02%.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud