Sector PC 200 bedienden - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sector PC 200 bedienden

Sector aanvullende bedienden PC 200

Als vakcentrale van het ACV zijn wij ondermeer bevoegd voor de bedienden, werkzaam in onder meer de betonindustrie en de bouwsector + aanverwante sectoren.

Mocht je aanvullende vragen hebben, of mocht je met problemen geconfronteerd worden inzake de toepassing van het sectorakkoord of de loon-en arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met de vakbondsafvaardiging op jouw bedrijf, ons secretariaat van "ACV bouw - industrie & energie" of het dienstencentrum van het ACV in jouw regio.

Arbeidsvoorwaarden
Sector PC 200


Actuele vervoerskosten
  • Treinvervoer 2020 (Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor de trein van toepassing vanaf 1 februari 2020)
  • Privévervoer 2020 (Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het privévervoer van toepassing vanaf 1 februari 2020)
  • Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer 2020 (Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer van toepassing vanaf 1 februari 2020)

  • OUTPLACEMENT regeling pc 200
 
Voor bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité 200 is de outplacementopdracht toevertrouwd aan CEVORA. Hierover is een CAO afgesloten voor onbepaalde duur.

CAO 's van onbepaalde duur:Arbeidsvoorwaarden sector PC 200


Arbeidsduur PC 200
De wekelijkse arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 u per week op jaarbasis. Bij overschrijding moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen moeten opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.

Ecocheques
Jaarlijks zal in de maand juni voor 250 € ecocheques worden toegekend volgens afgesproken voorwaarden. (zie CAO tekst)


Jaarlijkse premie
De jaarlijkse premie van 250 € werd afgesproken vanaf CAO 2015-2016,  deze premie zal steeds in de loop van de maand juni worden uitgekeerd.  Deze premie is pro rata volgens de tewerkstelling. Deze premie is  gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Voor juni 2020 bedraagt deze premie dus 265,12 € (Bruto).

Eindejaarspremie
De  bedienden die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een eindejaarspremie  gelijk aan het maandloon betaald aan de bedienden. De eindejaarspremie  zal worden betaald in de maand december van het lopende jaar.


Syndicale premie
In  het aanvullende paritair comité 200 voor de bedienden is er geen  syndicale premie voorzien, maar in bepaalde bedrijven werden voor de  bedienden wel een syndicale premie afgesproken.
De bedienden  in de betonindustrie (voor de bedrijven Xella en Ergon) ontvangen een  syndicale premie. De attesten worden door de werkgever overgemaakt aan  alle bedienden en de gesyndiceerde werknemers kunnen voor de uitbetaling  terecht bij hun vakorganisatie.

Statuut van de syndicale afvaardiging
CAO 09.06.2016 (PC 200)

Samenstelling van de afvaardiging:

Art. 12.  Op vraag van één of meerdere van de organisaties die deze overeenkomst  hebben ondertekend wordt een syndicale afvaardiging ingesteld:

  • In  de ondernemingen met 50 en meer bedienden, wanneer ten minste 25 % van  de totale getalsterkte van de bediende gesyndiceerd is met een minimum  van 17 gesyndiceerde bedienden.
  • in de ondernemingen met 25 tot 50 bedienden, wanneer ten minste 17 bedienden gesyndiceerd zijn.

Art. 14.  De afvaardiging bestaat uit hetzelfde aantal effectieve en  plaatsvervangende leden. De afgevaardigden kunnen een van hen tot  voorzitter (woordvoerder) kiezen.

Art. 15. Het aantal effectieve afgevaardigden bedraagt, in verhouding tot het aantal bedienden in de ondeineming•


Tabel:


Tijdskrediet

Voorwaarden
De maatregel geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan
* vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
* vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao 137 inzake tijdskrediet.

Premie
De  premie bedraagt, sinds de indexering van januari 2020 € 74,09 per  maand. Ze wordt na het verstrijken van de maand op de rekening van de  bediende gestort.
De bediende die een landingsbaan startte vanaf 60 jaar heeft recht op de premie tot 30 juni 2021.
De  bediende die uiterlijk op 31 december 2020 een landingsbaan startte  vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van cao nr 137, heeft  recht op de premie tot 30 juni 2021.

Aanvragen
De bediende kan de premie aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier  tijdskrediet. Hij voegt daarbij een kopie van het attest C 62 dat hij  ontvangt van de RVA. Het sociaal fonds controleert of de bediende aan de  voorwaarden voldoet en geeft hierover uitsluitsel aan de bediende.

Verlengen
Wie  tijdskrediet geniet voor een beperkte periode kan deze periode op elk  moment verlengen. De bediende laat dit schriftelijk weten aan het  sociaal fonds en voegt opnieuw een kopie van het attest C 62 van de RVA  toe.

Stopzetten
Wie  om één of ander reden het 4/5 tijdskrediet vroeger beëindigt dan eerst  meegedeeld laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het sociaal  fonds.
ArchiefACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu