Nieuws Covid 19 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws Covid 19

COVID 19 Crisis
03/08/2020: Vlaamse overheid verlengde éénmalige premie voor energiefactuur

De Vlaamse overheid geeft aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest,  een éénmalige tegemoetkoming voor de water- en energiekosten. Deze bedraagt 202,68 €.  Oorspronkelijk moest deze premie aangevraagd worden ten laatste op 17/08/2020. Deze datum is nu verplaatst naar 17/11/2020.

Voor de werknemers die in het Vlaams gewest gedomicilieerd zijn en er werken, gebeurt de toekenning automatisch en is de premie, die eenmalig is, wellicht reeds gestort. Het kan gewoon nog nuttig zijn voor de inkomende en uitgaande grensarbeiders voor zover ze de premie nog niet zouden aangevraagd hebben. De periode waarin men tijdelijk werkloos moet zijn (20/03 – 17/07/2020) blijft momenteel ongewijzigd. Alle overige regels blijven ook ongewijzigd.
03/08/2020: RVA publiceerde verlenging TW overmacht Covid-19

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

27/07/2020: Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus
Bron: Nationaal Crisiscentrum

Nationale aanpak
Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten  minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van  kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu.  Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5  personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag  hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden  gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen  plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een  nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied  organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de  epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten,  waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook  alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen  strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke  situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen  "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd,  zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de  betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd.  Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de  horecasector.

Lokale aanpak
De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden  krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun  grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen  van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen  als de situatie dat vereist.

Provinciale aanpak Antwerpen
De Gouverneur van Antwerpen heeft na crisisoverleg met de betrokken Burgemeesters, enkele Provinciale maatregelen afgekondigd.
  
Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de   provincie Antwerpen?
 1. In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het     openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.
 2. Mondneusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis)
 3. In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.
 4. In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
 5. Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.
 6. Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.   
 7. Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.
 8. Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten.
 9. Alle fitnesscentra sluiten.   

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek,   Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout,   Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom,   Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende   maatregelen genomen.


17/07/2020: Gratis treinritten

In overleg met de NMBS kondigde de regering uiteindelijk een 'gratis pass'  aan.  Die is 6 maanden geldig, bevat 2 treinritten per maand en is enkel voor persoonlijk gebruik.
Iedere inwoner van België van 12 jaar of ouder kan zo'n pass aanvragen.   Kinderen onder de 12 jaar reizen sowieso gratis.  
Aan de pass zijn wel enkele beperkingen verbonden:
 • tijdens de week kan je er niet meer reizen voor 9u 's ochtends;
 • in augustus kan je hem niet gebruiken voor ritten in het weekend
Je kan de pass vanaf begin augustus aanvragen via de NMBS-website tot ten laatste 30 september.  Het is niet mogelijk dit via het loket van je station te doen.  Je pass wordt vervolgens per post bezorgd.
Vanaf 17 augustus kan je met de gratis pass reizen.
Daarnaast werd ook beslist dat je tussen 1 juli tot 31 december 2020 je fiets gratis mag meenemen op de trein.  Opgelet: je moet nog altijd over een biljet met ‘fietssupplement’ beschikken, maar het fietsbiljet zal dus gratis zijn.
17/07/2020: Bijkomende toeslag groeipakket - kinderbijslag

De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.
Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:
 • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
 • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni in vergelijking met de maanden januari of februari 2020
De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien. Je kan hiervoor een attest "bewijs werkloosheid" bij jouw vakbond bekomen.

Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.

17/07/2020: Aanmoedigingspremie voor werknemers bij een onderneming in moeilijkheden door Corona

Voor de huidige crisis bestond er in Vlaanderen al een aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen in moeilijkheden. De definitie hiervan wordt nu uitgebreid tot ondernemingen met een substantiële daling (-20% in de maand voorafgaand aan de onderbreking) van hun activiteiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
De premie is enkel van toepassing als er sprake is van arbeidsduurvermindering. Een daling van je contractuele arbeidstijd dus en niet een tijdelijke opschorting, zoals bij tijdelijke werkloosheid.
Wanneer een onderneming geen vlotte doorstart kan maken, kan arbeidsduurvermindering een mogelijke oplossing zijn om werknemers aan boord te houden. Om het inkomensverlies te compenseren geeft de Vlaamse overheid dan een specifieke premie.
Werknemers die in het kader van een herstructurering hun arbeidsduur verminderen met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling en nog minstens 50% van de voltijdse arbeidsregeling blijven werken, kunnen zo een extra Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.  Deze gaat van 152 euro netto voor wie meer dan 75% werkt en naar een volume van 50% gaat, tot 62 euro voor wie van 60% naar 50% gaat.
16/07/2020: Horeca consumptiecheque

Werkgevers kunnen tot 31 december aan hun werknemers consumptiecheques uitdelen ter waarde van maximum 300 euro.
Deze cheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.  Ze moeten besteed worden in een Belgische horecazaak of in de culturele  of sportsector.   Normaalgezien zullen ze tot 8 juni 2021 gebruikt  kunnen worden.
01/06/2020: Mijn inkomsten zijn tijdelijk verminderd.  Wat met de afbetaling van mijn hypothecaire lening?

Als je inkomsten tijdelijk verminderen waardoor je moeilijk of niet je hypothecaire lening kan afbetalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Vraag om een tijdelijke oplossing.
Particulieren die kunnen bewijzen dat ze betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen tot 31 oktober 2020 uitstel krijgen. Dit zou ingaan vanaf 01 april 2020.
De kredietnemers kunnen 6 maanden langer dan voorzien hun krediet terugbetalen (zowel rente als kapitaal). Er zijn vier voorwaarden:
 1. Je inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis.
 2. Je mag sinds 01 februari 2020 geen betaalachterstand hebben op het woonkrediet.
 3. Het moet gaan over een woonkrediet dat is afgesloten voor de enige woning die tegelijk ook je hoofdverblijfplaats is.
 4. Je mag niet meer dan 25.000 euro aan spaartegoeden hebben.

>> Lees alle voorwaarden na bij Febelfin.
29/06/2020: Corona tijdkrediet en landingsbanen

Vanaf 01.07.2020 kunnen werknemers uit de privesector een corona-tijdskrediet nemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan. Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kunnen werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden dankzij het corona-tijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet. Werknemers met corona-tijdskrediet hebben recht op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon te verzachten, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Die uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.

Daarnaast is er nu ook de corona-landingsbaan. Daarmee kunnen werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het koninklijk besluit met die maatregelen is nog niet gepubliceerd. Er kunnen dus nog geen uitkeringsaanvragen worden ingediend. Zodra de RVA de definitieve tekst heeft, zullen het infoblad en het aanvraagformulier op de website beschikbaar zijn.

29/06/2020: Verlenging Corona ouderschapsverlof
UPDATE RVA website: 19/06/2020

Het corona-ouderschapsverlof
Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020.

Het is tot nader order nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020.

De andere wijzigingen vanaf 1 juli:
• De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met 驮 of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
• Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

De RVA is momenteel bezig met de FAQ corona-ouderschapsverlof, het infoblad T9 en de barema’s corona-ouderschapsverlof aan te passen.

24/06/2020: Fase IV van de exit strategie Covid-19 pandemie
Brussel 24/06/2020 - Veiligheidsraad
 
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten hebben de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goedgekeurd, dit vanaf 1/7/2020 . Bijkomende versoepelingen werden besloten:

 • Bijeenkomsten (persoonlijke bubbels) worden uitgebreid tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen.
 • Zwembaden mogen weer open vanaf 1/7/2020, maar verplicht reserveren en volgens de grote van het zwembad is de capaciteit  per uur vastgelegd op maximum 50 personen.
 • Receptie en feestzalen mogen weer open tot maximum 50 personen.
 • Bioscopen mogen vanaf 1/7 open tot maximum van 200 personen.
 • Welnesscentra, pretparken, casino's, indoorspeelterreinen en congreszalen mogen eveneens weer openen volgens strikte regels.
 • Markten moegen weer meer dan 50 kramen hebben, mits strikt inrichtingsplan.
 • Buitenevenementen kunnen weer tot maximum 400 personen vanaf 1/7. indoor evenementen kunnen slecht met 200 personen.
 • Winkelen mag weer met meerdere personen.
 • Geen massa evenementen mogelijk tot eind augustus 2020.
 • Mondmaskers sterk aanbevolen in winkels, maar geen verplichting.

03/06/2020: Fase III van de exit strategie Covid-19 pandemie
Brussel 03/06/2020 - Veiligheidsraad
 
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten hebben de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.
Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.
Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;

Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;

De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;

 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:
 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

 • De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
 • Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
 • Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Maar:
 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.
 • Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
 • Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.

Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

29/05/2020: AKKOORD GROEP VAN TIEN
Persbericht ACV - Brussel 29/05/2020
 
Op donderdag 28 mei 2020 heeft de Groep van Tien zich gebogen over de verlenging van een aantal maatregelen die genomen werden in het kader van de Corona-crisis. Het gaat concreet om volgende maatregelen:
- Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “Corona” met inbegrip van alle maatregelen ten voordele van de werkgevers en van de werknemers
- Corona ouderschapsverlof
- Recht en geen vermindering van werkloosheidsuitkering voor tijdelijk werkloze werknemers met een activiteit als zelfstandige of loontrekkende in bijberoep
- Bevriezing degressiviteit van de uitkering volledige werkloosheid, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen en neutralisering referteperiodes artiesten
- Combinatie 75% uitkering tijdelijke werkloosheid en loon in vitale sectoren (seizoenarbeid)

De Groep van Tien vraagt dat in een eerste fase alle hierboven vermelde maatregelen ongewijzigd verlengd worden tot en met 31 augustus 2020. Op 15 juni zal de Groep van Tien een advies uitbrengen over de verdere verlenging ervan tot en met 31 december 2020 en onder welke eventuele modaliteiten dit kan gebeuren.
Tot slot roept de Groep van Tien de Nationale Veiligheidsraad op om tijdens zijn zitting van 3 juni aanstaande een duidelijk perspectief te geven aan alle sectoren die nog geheel of gedeeltelijk gesloten zijn omwille van Corona-maatregelen, wanneer en onder welke modaliteiten zij hun activiteiten zullen kunnen hervatten.
28/05/2020: Testen van werknemers op COVID-19 kan niet verplicht worden
Persbericht ACV - Brussel 28/05/2020
 
Gisteren doken berichten op over bedrijven die werknemers zouden  testen op COVID-19. Op basis van de bestaande wetgeving, en meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de Wet Mahoux, kunnen werkgevers niet zonder meer beslissen om hun werknemers laten testen op COVID-19 aan de hand van zogenaamde PCR-testen (via de keel of neus). Dit is bij wet verboden. Daar is een goede reden voor: werknemers laten testen met het oog op het verkrijgen van medische informatie over hun gezondheidstoestand, brengt hun privacy immers sterk in het gedrang. In de context van een arbeidsrelatie moet hier zeer omzichtig mee omgesprongen worden. Ervan uitgaan dat werknemers in deze context vrijblijvend kunnen beslissen, en dus testen kunnen weigeren, weerspiegelt de realiteit niet. Het ACV zal hierover volgende week de hoge raad voor preventie op werk interpelleren.

Wat wel kan, is dat de werkgever een werknemer doorverwijst naar de arbeidsarts. De arbeidsarts beslist autonoom of een gezondheidstoezicht nodig is en bepaalt welke medische handelingen en/of testen aangewezen zijn. In beide gevallen kan het formulier voor gezondheidsbeoordeling enkel vermelden of de werknemer al dan niet geschikt is en eventueel vermelden dat de werknemer op ziekteverlof moet gestuurd worden.

Het ACV ziet geen reden om af te wijken van de algemene verbodsbepaling. De cijfers leren ons dat slechts enkele procenten van de Belgische bevolking COVID-19 heeft doorgemaakt. Bovendien wordt tot 30% van de besmettingen niet opgemerkt via PCR-testen. In die zin is het weinig zinvol dat werkgevers massaal werknemers laten testen op COVID-19.

Het ACV vindt het wel legitiem om af te wijken van deze algemene verbodsbepaling wanneer werknemers beroepsmatig vaak in contact komen met groepen die een hoger risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19. Het gaat hier dan om zieke personen, ouderen, … Deze afwijking kan worden gerechtvaardigd vanuit het standpunt van de volksgezondheid. Belangrijk is ook dat zo’n afwijking voorafgaand wordt besproken op het sociaal overleg, en goed omschreven en strikt afgebakend wordt. Wanneer er een vaccin bestaat tegen COVID-19 zou deze uitzondering ook opnieuw ge붡lueerd moeten worden.
11/05/2020: Veiligheid moet primeren bij het openen van kappers-en fitnesszaken
Bij het begin van de Covid-19 crisis schreeuwden de werkgevers, om veiligheidsredenen, om de kapperszaken en firnesszaken te sluiten en zich ook op de sluitingspremie te kunnen beroepen. De vakbonden ondersteunden de vraag van de werkgevers. Vandaag vragen de werkgevers, zonder de werknemers te consulteren, om weer open te mogen vanaf 18/05.  Het ACV betreurt deze eenzijdige vraag van de werkgevers zonder overleg. Tevens is het niet aan werkgevers om te beslissen of dit kan, de vakbonden wensen hierin het advies te kennen van de experten en de beslissing van de veiligheidsraad. Voor het ACV staat de veiligheid van de werknemers voorop. Om deze redenen kunnen wij de vraag van werkgevers niet ondersteunen.
Update: Corona ouderschapsverlof (15 mei 2020)

 
Het kortlopende corona-ouderschapsverlof werd goedgekeurd en op 14/05/2020 gepubliceerd in het BS. Hiermee kunnen ouders werk en privé beter combineren tijdens deze moeilijke periode.Het ACV is blij met de regeling, al blijven we aandringen op een verlenging voor juli en augustus, ... Hoe dan ook is het een belangrijke stap vooruit voor veel ouders.
 
Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?
 
Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

·  Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 
·  Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 
·  Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt.
 
·         Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij  je werkgever.
 
·         Het corona-ouderschapsverlof kan  alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.
 
·         In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.
 
Nettomaandbedragen in euro

De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer: TABEL zie hieronder
 
Wanneer aanvragen?

Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:
 
1.       Of in één aaneengesloten periode;
 
2.       Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 
3.       Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 
4.       Of een combinatie van 2 en 3.
 
Hoe aanvragen?

·  Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
 
·  De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 
·  Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.  (Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof.)

>> Aanvraagformulier C61 - Corona ouderschapsverlof
Bedragen ouderschapsverlof CoronaNetto bedragen1/2de ouderschapsverlof1/5de ouderschapsverlof
Samenwonende ouder met kinderenJonger dan 50 jaar:
Vanaf 50 jaar:
440,96 €
594,48 €
149,60 €
224,40 €
Alleenwonende ouder met kinderenPrivé sector724,94 €289,98 €
Coronavirus: Corona ouderschapsverlof

Bron RVA: Corona-ouderschapsverlof
28-04-2020
Later  deze week zal de regering een formele beslissing nemen of ouders, die  minstens één maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met hun  werkgever, een 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof zullen kunnen  opnemen als ze minstens één kind ten laste hebben die de leeftijd van 12  jaar nog niet bereikt heeft (of 21 jaar indien het gehandicapt is).
Dit corona-ouderschapsverlof zal opgenomen kunnen worden in de  periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Voor de opname van dit corona-ouderschapsverlof zal het akkoord van de werkgever nodig zijn.
Zodra het besluit gepubliceerd is en de werknemer het  corona-ouderschapsverlof effectief zal kunnen gebruiken, zal een  mededeling worden gepubliceerd op deze site met de nodige informatie  (infoblad, formulier).

Let op ! Het is nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA.
Coronavirus: Maatregelen Vlaamse overheid - Water-en energiefactuur

Bron Vlaamse overheid (website):     
Wie komt in aanmerking voor de 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19'
Of u recht hebt op de Water- en energievergoeding hangt af van

 • waar u gedomicilieerd bent
 • én waar u tewerkgesteld bent
 • én in welk statuut (van tijdelijke werkloosheid) u zich bevindt.

U hebt recht op de Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19 als u tot een van deze 3 categorieën behoort (categorie 1, 2 of 3):
   
 1. U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest en u bevindt zich als werknemer in België op of na 20 maart 2020 in het statuut 'tijdelijk     werkloos wegens COVID-19'. Het maakt niet uit of u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië werkt. De tussenkomst is ook van toepassing op wie al     vroeger tijdelijk werkloos werd en op of na 20-3-2020 minstens één dag tijdelijk werkloos is wegens COVID-19.
 2. U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest maar u werkt in het buitenland en u bevindt zich op of na 20 maart in een soortgelijk statuut van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.
  Wie in Nederland werkt en onder de NOW-regeling valt (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid), komt niet in     aanmerking voor de vergoeding.
 3. U bent gedomicilieerd buiten België maar binnen de EU, EER of Zwitserland en u bent tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest én u bevindt zich op of na 20 maart in een toestand van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.

 • Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin een vergoeding per werknemer die tijdelijk werkloos is.
 • Deze vergoeding is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de corona-crisis  
  • die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).
Coronavirus: Nieuwe coronamaatregelen vanaf 4 mei 2020

 
Bron B-Alert : Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd
 
 
Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen.
 
 
Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.
 
 
De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.
 
Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.
 
Regels als:
 
   
 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 •  
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 •  
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.
 

Coronavirus: Nieuwe coronamaatregelen

Op zaterdag 11 april legde de federale regering een pakket nieuwe coronamaatregelen vast, in samenspraak met de 10 meewerkende partijen. Vooraf legde ze de krijtlijnen voor aan de sociale partners. Het ACV licht de nieuwe maatregelen voor je toe. Een mustread!


Coronavirus: Utzendarbeid

Op aandringen van het ACV en conform de richtlijn van de uitzendsector moet elke uitzendkracht wiens opdracht tijdelijk is opgeschort vanwege de coronacrisis en wiens contract na vrijdag 13/03 niet werd hernieuwd, opnieuw aan een contract (ten laatste vanaf vrijdag 10 april) worden onderworpen en op tijdelijke werkloosheid worden gezet (met de ‘coronatoeslag'). Dit is ook het geval na een periode van volledige werkloosheid Indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur geldt deze richtlijn eveneens.

De richtlijn is echter niet van toepassing als de gebruiker aantoont dat het niet de bedoeling was om, los van de coronacrisis, de opdracht verder te zetten.

Weigeren uitzendkantoren dit? Bezorg ons dan hun weigering met de volledige info  (inloggen) zo snel mogelijk. Wij maken de dossiers dan over aan de Commissie Goede Diensten van het paritair comité 322, het paritair comité voor de uitzendarbeid.

Coronavirus: antwoorden op uw vragen!

Kan mijn werkgever mij verplichten om eerst mijn vakantiedagen op te nemen voor hij een aanvraag doet voor tijdelijke werkloosheid?
“Neen. Hij mag dat vragen, maar kan het niet afdwingen”. “Vakantiedagen worden in onderling overleg vastgelegd. Wie vindt dat hij op een ongeoorloofde manier onder druk wordt gezet om vakantie te nemen, kan dat signaleren aan de sociale inspectie.”
Coronavirus: Afspraken sector scheikunde

In deze bevreemdende coronatijden laat ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) jou niet in de steek. We hopen dat er niemand in je familie of omgeving ziek is. Maar je kan ook op een andere manier getroffen zijn. Mogelijks kan je niet verder werken, of is het net veel drukker op het werk.
De voorbije weken hebben wij verschillende onderhandelingen gevoerd om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen in de ondernemingen worden gerespecteerd. Tegelijk hebben we ook de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kunnen verbeteren.
Deze verbeteringen zijn van toepassing vanaf 13 maart 2020 tot zolang de RVA in het kader van de coronacrisis de notie “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht” soepel toepast en de vereenvoudigde procedure blijft hanteren, maar loopt in ieder geval uiterlijk op 30 juni 2020 af.

Onderstaande verbeteringen zijn van toepassing op alle arbeiders en op alle baremieke bedienen:

 • Bovenop de vergoeding tijdelijke werkloosheid die wordt uitbetaald door het ACV zal je van jouw werkgever minstens €11 per dag als aanvullende vergoeding ontvangen. Vanaf nu ook van toepassing voor baremieke bedienden !
 • Het aantal dagen waarop je deze aanvullende vergoeding ontvangt is onbeperkt en worden niet aangerekend op het maximum van de zestig dagen die we kennen in de sector.
 • De aanvullende vergoeding is van toepassing zonder enige anciënniteitsvoorwaarde.
 • De dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus zullen gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent geen vermindering van jouw eindejaarspremie.

Wij willen je graag helpen. Zit je met vragen, dan zoeken wij graag mee naar antwoorden. Onze kantoren zijn wel gesloten maar onze diensten blijven maximal bereikbaar via mail en telefoon.

Zorg goed voor jezelf! Wij zorgen mee voor jou.
06/04/2020: Actiedag Europees netwerk "witte lakens" op 7/4
Op 7 april organiseert het Europees Netwerk tegen Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en sociale bescherming haar actie Witte Lakens.  Jij kan ook deelnemen!
Actiedag

Voor het 5de jaar op rij roepen het Europees netwerk en de People's Health Movement (PHM) de bevolking, gezondheidswerkers, verenigingen... op om samen te komen ter gelegenheid van de Actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid.

De COVID-19 pandemie dwingt ons om alle bijeenkomsten en acties met fysiek contact te annuleren. We roepen daarom iedereen op om zijn steun te betuigen door 'solidariteit te verspreiden, niet het virus'.

Zo neem je deel!
Hang je berichten op een wit doek op een zichtbare plaats of maak thuis een poster.
 • Neem een foto van jezelf met je berichten.
 • Deel je berichten op sociale media met de hashtag #health4all en richt het aan uw beleidsmakers
 • Deel je berichten op de interactieve kaart:  voeg het adres van je locatie toe, klik op "toevoegen aan kaart" - voeg een afbeelding of video toe.


Coronavirus: Nog steeds problematische situaties
Brussel, 1 april 2020

Sinds het begin van de coronapandemie is de oproep van de Nationale Veiligheidsraad en de overheid eensluidend: gezondheid is de hoogste prioriteit. De boodschap duidelijk: er mag alleen nog gewerkt worden als er maatregelen zijn genomen die de veiligheid en gezondheid van de werknemers waarborgen. Toch ontvangt het ACV nog steeds berichten over problematische situaties.

Veel ondernemingen hebben de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid van hun werknemers veilig te stellen. Dat is een goede zaak. Toch ontvangen we nog steeds berichten over problematische situaties en van werknemers die bang zijn, zowel voor hun gezondheid als voor die van hun familie. Dat kan zo niet verder; er mag niet met de gezondheid van werknemers gespeeld worden. Indien nodig, zullen wij een beroep doen op de bevoegde inspectiediensten of het arbeidsauditoraat.

Ook op vlak van tijdelijke werkloosheid stellen we op het terrein problematische situaties vast.  De vakbonden hebben snel mechanismen ingevoerd die het werknemers makkelijker maken om hun dossier tijdelijke werkloosheid in te dienen. Dit is belangrijk omdat uitkeringen tijdelijke werkloosheid de werknemers in deze crisistijd een essentieel vangnet bieden. Sommige werkgevers omzeilen dit mechanisme echter op illegale wijze en eisen dat hun personeelsleden blijven werken terwijl ze een RVA-uitkering ontvangen. Dit is misbruik van de wetgeving en een strafbaar feit.

Ten slotte vernemen we dat de werkgevers niet meer wensen in te staan voor het gewaarborgd loon bij ziekte. Ze willen dat het gewaarborgd loon  wordt vervangen door een ziekte-uitkering van het RIZIV. Ook in tijden van deze pandemie mogen de meest elementaire rechten van werknemers, zoals het recht op gewaarborgd loon, niet met de voeten worden getreden.
Uitzendkrachten toch in systeem tijdelijke werkloosheid
Wat de uitzendkrachten betreft, de RVA aanvaardt dat uitzendkrachten tijdelijke werkloosheid (met de huidige gunstregelingen die daaraan verbonden zijn) kunnen krijgen tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst. De uitzendbureaus moeten dan initiatief nemen naar de RVA en een aanvraag tijdelijke werkloosheid Corona doen op grond van de situatie bij de gebruiker. Voor uitzendkrachten die vorige week werkloos gezet werden (op basis van gewone C4), moet er bijgevolg een uitzendarbeidsovereenkomst en dimona met terugwerkende kracht opgemaakt worden. Normaal kunnen uitzendbedrijven daar sancties voor krijgen, maar de uitzendsector oefent momenteel politieke druk uit om deze sancties in de huidige periode niet toe te passen.
Werknemers in tijdelijke werkloosheid krijgen als compensatie voor hun energie- en waterfactuur een bedrag van 202,68 euro.
Alle werknemers die in Tijdelijke werkloosheid zijn door de uitbraak van het coronavirus zullen een bedrag van 202,68 € ontvangen van de Vlaamse overheid. Dit ter compensatie voor hun energie en waterfactuur.

Ook voor het woonkrediet zou de federale regering een akkoord hebben bereikt met de nationale bank en de sector van banken. Werknemers die in de problemen komen door in tijdelijke werkloosheid te zitten, kunnen afspraken maken met de bank om kosteloos hun krediet uit te stellen voor enkele maanden. We wachten nog op de detail om hier dieper op in te gaan.
Uitzendkrachten met weekcontracten vallen uit de boot?
Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?

Voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Zij kunnen samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden.

Indien de gebruiker tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept, is het aangewezen dat de gebruiker ook voor de uitzendkrachten de aangifte tijdelijke werkloosheid wegens overmacht doet indien er ook een dossier moet ingediend worden ter staving van de overmacht. Voor tijdelijke werkloosheid bedienden, moeten alle formaliteiten verricht worden door de gebruiker.

Wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, kan deze niet worden vernieuwd met de bedoeling deze onmiddellijk te schorsen wegens economische redenen of overmacht. Deze werknemers worden in principe volledig werkloos. (Bron RVA)

Conclusie is dat de uitzendkrachten met langere contracten bij de gebruiker wel in tijdelijke werkloosheid kunnen worden gezet en dus gebruik kunnen maken van alle voordelen die nu worden aangereikt ten gevolge van de corona crisis. Enkel voor de uitzendkrachten met een weekcontract stelt zich het probleem dat ze met een C4 naar de werkloosheid moeten en de voordelen gekoppeld aan de tijdelijke werkloosheid niet krijgen. Het ACV eist dat de regering deze grijze zone uitklaart en dit ook toekend voor deze groep.


20/03/2020:
Het coronavirus heeft zeer ernstige sociale en economische gevolgen. Het ACV doet zijn best om de werknemers zoveel mogelijk te beschermen tijdens deze crisis. Het ACV heeft daarom maatregelen voorgesteld. Voor jou als militant maakten we daarom een overzicht:

Verbeteringen voor werknemers
- De uitkering voor tijdelijk werklozen gaat van 65% naar 70% van het begrensde brutoloon. Dit alvast tot 30 juni en met terugwerking naar 1 februari. En dit voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.  
- Die verhoging van 65 naar 70% wordt nu ook doorgetrokken naar de minima bij tijdelijke werkloosheid. De minimumuitkering wordt verhoogd van 51,61 naar 55,59 euro (of op maandbasis 1445,36 euro). Merk op: in het kader van de welvaartsvastheid werd al eerder beslist dat alleenstaanden en samenwonenden recht hebben op hetzelfde minimumbedrag.
- Op vraag van het ACV is de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd. Onze leden moeten onze dienstencentra niet bezoeken om een uitkering te kunnen aanvragen. Meer uitleg en de concrete werkwijze vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.
Contacteer leden en niet-leden in je bedrijf of organisatie om onze website te bezoeken of help hen tijdelijke werkloosheid aan te vragen.
- De RVA zal alle aanvragen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan de coronacrisis behandelen als overmacht.  
- Voor deze beslissing bekend was, zorgden we ervoor dat de procedure voor economische werkloosheid voor bedienden werd versoepeld.  Die cao die op 18 maart werd afgesloten garandeert voor die bedienden een toeslag (betaald door de werkgever) van 5 euro per dag bovenop de 70% . Als binnen je bedrijf of sector een hogere toeslag geldt, krijg je de hogere toeslag. (Merk op: deze cao is minder belangrijk geworden door de bovenvermelde beslissing om de aanvragen te behandelen als overmacht).  
- Tijdelijk werklozen wegens overmacht krijgen bovenop de 70% een toeslag van 5,63 euro (eventueel geïndexeerd) per dag, betaald door de RVA.
- Ook wie economisch werkloos is maar onvoldoende arbeidsdagen achter de rug heeft, heeft recht op een uitkering.
- De tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt tijdelijk gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie, voor zowel vakantiegeld als vakantieduur.
- Werkende ouders zonder opvang voor hun kinderen en zonder mogelijkheid van thuiswerk, hebben ook recht op de uitkeringen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is bijvoorbeeld als de school of de kinderopvang dicht is wegens besmetting of tekort aan personeel.
 
Werknemers in bijzondere statuten
Freelancers kunnen, als ze aan voorwaarden voldoen, gebruikmaken op de maatregelen voor zelfstandigen. Wij leggen de situatie van mensen met een bijberoep, werknemers in flexi-jobs, werknemers die in het stelsel van bijklussen werken, uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk contract, mensen die werkplekleren maar geen werknemersstatuut hebben, jobstudenten die hun inkomen verliezen … ook op de tafel van de regering. Meer info over zelfstandigen in bijberoep en het coronavirus lees je in onze FAQ voor freelancers.

Facturen
Veel werknemers dreigen problemen te krijgen met de betaling van de maandelijkse facturen. Uitstel van betaling moet ook voor gewone mensen kunnen. Ook dat legt het ACV op de federale tafel.  
 
Collectieve ontslagen voorkomen
Zelfs met alle ondersteuningsmaatregelen zal een deel bedrijven collectieve ontslagen aankondigen. Daarom moeten we inzetten op de verdeling van het resterende werk.

Regionale regeringen
Vlaanderen nam door het ACV gisteren drie belangrijke maatregelen:
 
- Ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang sturen zullen tot 5 april geen vergoeding of ‘respijtdagen’ moeten betalen.
- Voor wie door tijdelijke werkloosheid minder inkomen heeft, zal de Vlaamse overheid de water-, gas- en elektriciteitsfactuur één maand lang overnemen. In de periode van uitzonderlijke maatregelen zullen geen afsluitingen gebeuren.
- De Vlaamse aanmoedigingspremie om minder te gaan werken (buiten tijdskrediet) en zo collectieve ontslagen te vermijden wordt versterkt voor bedrijven waarvan de productie met minstens 20% is gedaald.
 Procedure sociale verkiezingen opgeschort
In deze omstandigheden kan geen normaal verloop van de procedure sociale verkiezingen worden gegarandeerd. De procedure wordt uitgesteld na de indiening van de kandidatenlijsten. Lees meer over het uitstel van de sociale verkiezingen op onze website.

Verdere aanpak
Het ACV blijft de situatie volgen en aanvullende maatregelen vragen om werknemers te beschermen.
We blijven onze informatie aan de werknemers updaten op www.hetacv.be/coronavirus, met vraag en antwoord. Ga daar regelmatig kijken.
Afwezig van het werk door het coronavirus?
Het coronavirus houdt de wereld in de ban en heeft inmiddels ook België bereikt. Paniek is niet nodig, maar een goede voorbereiding om de verspreiding en de gevolgen in te dijken wel.
>> Artikel website HLN  17/03/2020
UPDATE: In het kader van de strijd tegen het coronavirus volgt het ACV de gezondheidsaanbevelingen om jouw gezondheid en die van ACV medewerkers te beschermen. Omdat erop wordt aangedrongen om enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen te maken, vragen we je om niet langer naar een van onze dienstencentra te gaan, maar online of telefonisch te communiceren. We namen maatregelen om onze telefonische bereikbaarheid te verhogen.
Heb je een vraag over jouw persoonlijk dossier?
Door in te loggen op MIJN ACV krijg je toegang tot je online dossier. Hier vind je alle informatie terug over je betalingen en premies, je werkloosheidsdossier,… Je kan er ook je persoonsgegevens aanpassen.
Vind je  geen antwoord op jouw vraag?
Contacteer ons via mail of telefoon.
Ben je volledig werkloos?
Vul je online controlekaart in. Dankzij dit veilig en makkelijk alternatief hoef je je niet te verplaatsen naar een dienstencentrum. Werkloosheidsdocumenten nodig? Bestel ze online via Mijn ACV.
Over de impact van het coronavirus op het werk vind je meer informatie op www.hetacv.be. Ook in deze moeilijke tijden staat het ACV je bij en blijf je verzekerd van een kwalitatieve dienstverlening.
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen deze pandemie. Volg daarom de aanbevelingen op en blijf solidair zodat deze moeilijke periode snel achter ons ligt.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu