Nieuws Covid 19 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws Covid 19

COVID 19 Crisis
28/05/2020: Testen van werknemers op COVID-19 kan niet verplicht worden
Persbericht ACV - Brussel 28/05/2020
Gisteren doken berichten op over bedrijven die werknemers zouden  testen op COVID-19. Op basis van de bestaande wetgeving, en meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de Wet Mahoux, kunnen werkgevers niet zonder meer beslissen om hun werknemers laten testen op COVID-19 aan de hand van zogenaamde PCR-testen (via de keel of neus). Dit is bij wet verboden. Daar is een goede reden voor: werknemers laten testen met het oog op het verkrijgen van medische informatie over hun gezondheidstoestand, brengt hun privacy immers sterk in het gedrang. In de context van een arbeidsrelatie moet hier zeer omzichtig mee omgesprongen worden. Ervan uitgaan dat werknemers in deze context vrijblijvend kunnen beslissen, en dus testen kunnen weigeren, weerspiegelt de realiteit niet. Het ACV zal hierover volgende week de hoge raad voor preventie op werk interpelleren.

Wat wel kan, is dat de werkgever een werknemer doorverwijst naar de arbeidsarts. De arbeidsarts beslist autonoom of een gezondheidstoezicht nodig is en bepaalt welke medische handelingen en/of testen aangewezen zijn. In beide gevallen kan het formulier voor gezondheidsbeoordeling enkel vermelden of de werknemer al dan niet geschikt is en eventueel vermelden dat de werknemer op ziekteverlof moet gestuurd worden.

Het ACV ziet geen reden om af te wijken van de algemene verbodsbepaling. De cijfers leren ons dat slechts enkele procenten van de Belgische bevolking COVID-19 heeft doorgemaakt. Bovendien wordt tot 30% van de besmettingen niet opgemerkt via PCR-testen. In die zin is het weinig zinvol dat werkgevers massaal werknemers laten testen op COVID-19.

Het ACV vindt het wel legitiem om af te wijken van deze algemene verbodsbepaling wanneer werknemers beroepsmatig vaak in contact komen met groepen die een hoger risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19. Het gaat hier dan om zieke personen, ouderen, … Deze afwijking kan worden gerechtvaardigd vanuit het standpunt van de volksgezondheid. Belangrijk is ook dat zo’n afwijking voorafgaand wordt besproken op het sociaal overleg, en goed omschreven en strikt afgebakend wordt. Wanneer er een vaccin bestaat tegen COVID-19 zou deze uitzondering ook opnieuw ge붡lueerd moeten worden.
11/05/2020: Veiligheid moet primeren bij het openen van kappers-en fitnesszaken
Bij het begin van de Covid-19 crisis schreeuwden de werkgevers, om veiligheidsredenen, om de kapperszaken en firnesszaken te sluiten en zich ook op de sluitingspremie te kunnen beroepen. De vakbonden ondersteunden de vraag van de werkgevers. Vandaag vragen de werkgevers, zonder de werknemers te consulteren, om weer open te mogen vanaf 18/05.  Het ACV betreurt deze eenzijdige vraag van de werkgevers zonder overleg. Tevens is het niet aan werkgevers om te beslissen of dit kan, de vakbonden wensen hierin het advies te kennen van de experten en de beslissing van de veiligheidsraad. Voor het ACV staat de veiligheid van de werknemers voorop. Om deze redenen kunnen wij de vraag van werkgevers niet ondersteunen.
Update: Corona ouderschapsverlof (15 mei 2020)

 
Het kortlopende corona-ouderschapsverlof werd goedgekeurd en op 14/05/2020 gepubliceerd in het BS. Hiermee kunnen ouders werk en privé beter combineren tijdens deze moeilijke periode.Het ACV is blij met de regeling, al blijven we aandringen op een verlenging voor juli en augustus, ... Hoe dan ook is het een belangrijke stap vooruit voor veel ouders.
 
Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?
 
Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

·  Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 
·  Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 
·  Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt.
 
·         Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij  je werkgever.
 
·         Het corona-ouderschapsverlof kan  alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.
 
·         In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.
 
Nettomaandbedragen in euro

De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer: TABEL zie hieronder
 
Wanneer aanvragen?

Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:
 
1.       Of in één aaneengesloten periode;
 
2.       Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 
3.       Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 
4.       Of een combinatie van 2 en 3.
 
Hoe aanvragen?

·  Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
 
·  De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 
·  Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.  (Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof.)

>> Aanvraagformulier C61 - Corona ouderschapsverlof
Bedragen ouderschapsverlof CoronaNetto bedragen1/2de ouderschapsverlof1/5de ouderschapsverlof
Samenwonende ouder met kinderenJonger dan 50 jaar:
Vanaf 50 jaar:
440,96 €
594,48 €
149,60 €
224,40 €
Alleenwonende ouder met kinderenPrivé sector724,94 €289,98 €
Coronavirus: Corona ouderschapsverlof

Bron RVA: Corona-ouderschapsverlof
28-04-2020
Later  deze week zal de regering een formele beslissing nemen of ouders, die  minstens één maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met hun  werkgever, een 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof zullen kunnen  opnemen als ze minstens één kind ten laste hebben die de leeftijd van 12  jaar nog niet bereikt heeft (of 21 jaar indien het gehandicapt is).
Dit corona-ouderschapsverlof zal opgenomen kunnen worden in de  periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Voor de opname van dit corona-ouderschapsverlof zal het akkoord van de werkgever nodig zijn.
Zodra het besluit gepubliceerd is en de werknemer het  corona-ouderschapsverlof effectief zal kunnen gebruiken, zal een  mededeling worden gepubliceerd op deze site met de nodige informatie  (infoblad, formulier).

Let op ! Het is nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA.
Coronavirus: Maatregelen Vlaamse overheid - Water-en energiefactuur

Bron Vlaamse overheid (website):     
Wie komt in aanmerking voor de 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19'
Of u recht hebt op de Water- en energievergoeding hangt af van

 • waar u gedomicilieerd bent
 • én waar u tewerkgesteld bent
 • én in welk statuut (van tijdelijke werkloosheid) u zich bevindt.

U hebt recht op de Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19 als u tot een van deze 3 categorieën behoort (categorie 1, 2 of 3):
   
 1. U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest en u bevindt zich als werknemer in België op of na 20 maart 2020 in het statuut 'tijdelijk     werkloos wegens COVID-19'. Het maakt niet uit of u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië werkt. De tussenkomst is ook van toepassing op wie al     vroeger tijdelijk werkloos werd en op of na 20-3-2020 minstens één dag tijdelijk werkloos is wegens COVID-19.
 2. U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest maar u werkt in het buitenland en u bevindt zich op of na 20 maart in een soortgelijk statuut van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.
  Wie in Nederland werkt en onder de NOW-regeling valt (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid), komt niet in     aanmerking voor de vergoeding.
 3. U bent gedomicilieerd buiten België maar binnen de EU, EER of Zwitserland en u bent tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest én u bevindt zich op of na 20 maart in een toestand van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.

 • Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin een vergoeding per werknemer die tijdelijk werkloos is.
 • Deze vergoeding is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de corona-crisis  
  • die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).
Coronavirus: Nieuwe coronamaatregelen vanaf 4 mei 2020

 
Bron B-Alert : Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd
 
 
Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen.
 
 
Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.
 
 
De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.
 
Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.
 
Regels als:
 
   
 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 •  
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 •  
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.
 

Coronavirus: Nieuwe coronamaatregelen

Op zaterdag 11 april legde de federale regering een pakket nieuwe coronamaatregelen vast, in samenspraak met de 10 meewerkende partijen. Vooraf legde ze de krijtlijnen voor aan de sociale partners. Het ACV licht de nieuwe maatregelen voor je toe. Een mustread!


Coronavirus: Utzendarbeid

Op aandringen van het ACV en conform de richtlijn van de uitzendsector moet elke uitzendkracht wiens opdracht tijdelijk is opgeschort vanwege de coronacrisis en wiens contract na vrijdag 13/03 niet werd hernieuwd, opnieuw aan een contract (ten laatste vanaf vrijdag 10 april) worden onderworpen en op tijdelijke werkloosheid worden gezet (met de ‘coronatoeslag'). Dit is ook het geval na een periode van volledige werkloosheid Indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur geldt deze richtlijn eveneens.

De richtlijn is echter niet van toepassing als de gebruiker aantoont dat het niet de bedoeling was om, los van de coronacrisis, de opdracht verder te zetten.

Weigeren uitzendkantoren dit? Bezorg ons dan hun weigering met de volledige info  (inloggen) zo snel mogelijk. Wij maken de dossiers dan over aan de Commissie Goede Diensten van het paritair comité 322, het paritair comité voor de uitzendarbeid.

Coronavirus: antwoorden op uw vragen!

Kan mijn werkgever mij verplichten om eerst mijn vakantiedagen op te nemen voor hij een aanvraag doet voor tijdelijke werkloosheid?
“Neen. Hij mag dat vragen, maar kan het niet afdwingen”. “Vakantiedagen worden in onderling overleg vastgelegd. Wie vindt dat hij op een ongeoorloofde manier onder druk wordt gezet om vakantie te nemen, kan dat signaleren aan de sociale inspectie.”
Coronavirus: Afspraken sector scheikunde

In deze bevreemdende coronatijden laat ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) jou niet in de steek. We hopen dat er niemand in je familie of omgeving ziek is. Maar je kan ook op een andere manier getroffen zijn. Mogelijks kan je niet verder werken, of is het net veel drukker op het werk.
De voorbije weken hebben wij verschillende onderhandelingen gevoerd om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen in de ondernemingen worden gerespecteerd. Tegelijk hebben we ook de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kunnen verbeteren.
Deze verbeteringen zijn van toepassing vanaf 13 maart 2020 tot zolang de RVA in het kader van de coronacrisis de notie “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht” soepel toepast en de vereenvoudigde procedure blijft hanteren, maar loopt in ieder geval uiterlijk op 30 juni 2020 af.

Onderstaande verbeteringen zijn van toepassing op alle arbeiders en op alle baremieke bedienen:

 • Bovenop de vergoeding tijdelijke werkloosheid die wordt uitbetaald door het ACV zal je van jouw werkgever minstens €11 per dag als aanvullende vergoeding ontvangen. Vanaf nu ook van toepassing voor baremieke bedienden !
 • Het aantal dagen waarop je deze aanvullende vergoeding ontvangt is onbeperkt en worden niet aangerekend op het maximum van de zestig dagen die we kennen in de sector.
 • De aanvullende vergoeding is van toepassing zonder enige anciënniteitsvoorwaarde.
 • De dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus zullen gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent geen vermindering van jouw eindejaarspremie.

Wij willen je graag helpen. Zit je met vragen, dan zoeken wij graag mee naar antwoorden. Onze kantoren zijn wel gesloten maar onze diensten blijven maximal bereikbaar via mail en telefoon.

Zorg goed voor jezelf! Wij zorgen mee voor jou.
06/04/2020: Actiedag Europees netwerk "witte lakens" op 7/4
Op 7 april organiseert het Europees Netwerk tegen Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en sociale bescherming haar actie Witte Lakens.  Jij kan ook deelnemen!
Actiedag

Voor het 5de jaar op rij roepen het Europees netwerk en de People's Health Movement (PHM) de bevolking, gezondheidswerkers, verenigingen... op om samen te komen ter gelegenheid van de Actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid.

De COVID-19 pandemie dwingt ons om alle bijeenkomsten en acties met fysiek contact te annuleren. We roepen daarom iedereen op om zijn steun te betuigen door 'solidariteit te verspreiden, niet het virus'.

Zo neem je deel!
Hang je berichten op een wit doek op een zichtbare plaats of maak thuis een poster.
 • Neem een foto van jezelf met je berichten.
 • Deel je berichten op sociale media met de hashtag #health4all en richt het aan uw beleidsmakers
 • Deel je berichten op de interactieve kaart:  voeg het adres van je locatie toe, klik op "toevoegen aan kaart" - voeg een afbeelding of video toe.


Coronavirus: Nog steeds problematische situaties
Brussel, 1 april 2020

Sinds het begin van de coronapandemie is de oproep van de Nationale Veiligheidsraad en de overheid eensluidend: gezondheid is de hoogste prioriteit. De boodschap duidelijk: er mag alleen nog gewerkt worden als er maatregelen zijn genomen die de veiligheid en gezondheid van de werknemers waarborgen. Toch ontvangt het ACV nog steeds berichten over problematische situaties.

Veel ondernemingen hebben de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid van hun werknemers veilig te stellen. Dat is een goede zaak. Toch ontvangen we nog steeds berichten over problematische situaties en van werknemers die bang zijn, zowel voor hun gezondheid als voor die van hun familie. Dat kan zo niet verder; er mag niet met de gezondheid van werknemers gespeeld worden. Indien nodig, zullen wij een beroep doen op de bevoegde inspectiediensten of het arbeidsauditoraat.

Ook op vlak van tijdelijke werkloosheid stellen we op het terrein problematische situaties vast.  De vakbonden hebben snel mechanismen ingevoerd die het werknemers makkelijker maken om hun dossier tijdelijke werkloosheid in te dienen. Dit is belangrijk omdat uitkeringen tijdelijke werkloosheid de werknemers in deze crisistijd een essentieel vangnet bieden. Sommige werkgevers omzeilen dit mechanisme echter op illegale wijze en eisen dat hun personeelsleden blijven werken terwijl ze een RVA-uitkering ontvangen. Dit is misbruik van de wetgeving en een strafbaar feit.

Ten slotte vernemen we dat de werkgevers niet meer wensen in te staan voor het gewaarborgd loon bij ziekte. Ze willen dat het gewaarborgd loon  wordt vervangen door een ziekte-uitkering van het RIZIV. Ook in tijden van deze pandemie mogen de meest elementaire rechten van werknemers, zoals het recht op gewaarborgd loon, niet met de voeten worden getreden.
Uitzendkrachten toch in systeem tijdelijke werkloosheid
Wat de uitzendkrachten betreft, de RVA aanvaardt dat uitzendkrachten tijdelijke werkloosheid (met de huidige gunstregelingen die daaraan verbonden zijn) kunnen krijgen tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst. De uitzendbureaus moeten dan initiatief nemen naar de RVA en een aanvraag tijdelijke werkloosheid Corona doen op grond van de situatie bij de gebruiker. Voor uitzendkrachten die vorige week werkloos gezet werden (op basis van gewone C4), moet er bijgevolg een uitzendarbeidsovereenkomst en dimona met terugwerkende kracht opgemaakt worden. Normaal kunnen uitzendbedrijven daar sancties voor krijgen, maar de uitzendsector oefent momenteel politieke druk uit om deze sancties in de huidige periode niet toe te passen.
Werknemers in tijdelijke werkloosheid krijgen als compensatie voor hun energie- en waterfactuur een bedrag van 202,68 euro.
Alle werknemers die in Tijdelijke werkloosheid zijn door de uitbraak van het coronavirus zullen een bedrag van 202,68 € ontvangen van de Vlaamse overheid. Dit ter compensatie voor hun energie en waterfactuur.

Ook voor het woonkrediet zou de federale regering een akkoord hebben bereikt met de nationale bank en de sector van banken. Werknemers die in de problemen komen door in tijdelijke werkloosheid te zitten, kunnen afspraken maken met de bank om kosteloos hun krediet uit te stellen voor enkele maanden. We wachten nog op de detail om hier dieper op in te gaan.
Uitzendkrachten met weekcontracten vallen uit de boot?
Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?

Voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Zij kunnen samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden.

Indien de gebruiker tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept, is het aangewezen dat de gebruiker ook voor de uitzendkrachten de aangifte tijdelijke werkloosheid wegens overmacht doet indien er ook een dossier moet ingediend worden ter staving van de overmacht. Voor tijdelijke werkloosheid bedienden, moeten alle formaliteiten verricht worden door de gebruiker.

Wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, kan deze niet worden vernieuwd met de bedoeling deze onmiddellijk te schorsen wegens economische redenen of overmacht. Deze werknemers worden in principe volledig werkloos. (Bron RVA)

Conclusie is dat de uitzendkrachten met langere contracten bij de gebruiker wel in tijdelijke werkloosheid kunnen worden gezet en dus gebruik kunnen maken van alle voordelen die nu worden aangereikt ten gevolge van de corona crisis. Enkel voor de uitzendkrachten met een weekcontract stelt zich het probleem dat ze met een C4 naar de werkloosheid moeten en de voordelen gekoppeld aan de tijdelijke werkloosheid niet krijgen. Het ACV eist dat de regering deze grijze zone uitklaart en dit ook toekend voor deze groep.


20/03/2020:
Het coronavirus heeft zeer ernstige sociale en economische gevolgen. Het ACV doet zijn best om de werknemers zoveel mogelijk te beschermen tijdens deze crisis. Het ACV heeft daarom maatregelen voorgesteld. Voor jou als militant maakten we daarom een overzicht:

Verbeteringen voor werknemers
- De uitkering voor tijdelijk werklozen gaat van 65% naar 70% van het begrensde brutoloon. Dit alvast tot 30 juni en met terugwerking naar 1 februari. En dit voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.  
- Die verhoging van 65 naar 70% wordt nu ook doorgetrokken naar de minima bij tijdelijke werkloosheid. De minimumuitkering wordt verhoogd van 51,61 naar 55,59 euro (of op maandbasis 1445,36 euro). Merk op: in het kader van de welvaartsvastheid werd al eerder beslist dat alleenstaanden en samenwonenden recht hebben op hetzelfde minimumbedrag.
- Op vraag van het ACV is de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid drastisch vereenvoudigd. Onze leden moeten onze dienstencentra niet bezoeken om een uitkering te kunnen aanvragen. Meer uitleg en de concrete werkwijze vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.
Contacteer leden en niet-leden in je bedrijf of organisatie om onze website te bezoeken of help hen tijdelijke werkloosheid aan te vragen.
- De RVA zal alle aanvragen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan de coronacrisis behandelen als overmacht.  
- Voor deze beslissing bekend was, zorgden we ervoor dat de procedure voor economische werkloosheid voor bedienden werd versoepeld.  Die cao die op 18 maart werd afgesloten garandeert voor die bedienden een toeslag (betaald door de werkgever) van 5 euro per dag bovenop de 70% . Als binnen je bedrijf of sector een hogere toeslag geldt, krijg je de hogere toeslag. (Merk op: deze cao is minder belangrijk geworden door de bovenvermelde beslissing om de aanvragen te behandelen als overmacht).  
- Tijdelijk werklozen wegens overmacht krijgen bovenop de 70% een toeslag van 5,63 euro (eventueel geïndexeerd) per dag, betaald door de RVA.
- Ook wie economisch werkloos is maar onvoldoende arbeidsdagen achter de rug heeft, heeft recht op een uitkering.
- De tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt tijdelijk gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie, voor zowel vakantiegeld als vakantieduur.
- Werkende ouders zonder opvang voor hun kinderen en zonder mogelijkheid van thuiswerk, hebben ook recht op de uitkeringen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is bijvoorbeeld als de school of de kinderopvang dicht is wegens besmetting of tekort aan personeel.
 
Werknemers in bijzondere statuten
Freelancers kunnen, als ze aan voorwaarden voldoen, gebruikmaken op de maatregelen voor zelfstandigen. Wij leggen de situatie van mensen met een bijberoep, werknemers in flexi-jobs, werknemers die in het stelsel van bijklussen werken, uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk contract, mensen die werkplekleren maar geen werknemersstatuut hebben, jobstudenten die hun inkomen verliezen … ook op de tafel van de regering. Meer info over zelfstandigen in bijberoep en het coronavirus lees je in onze FAQ voor freelancers.

Facturen
Veel werknemers dreigen problemen te krijgen met de betaling van de maandelijkse facturen. Uitstel van betaling moet ook voor gewone mensen kunnen. Ook dat legt het ACV op de federale tafel.  
 
Collectieve ontslagen voorkomen
Zelfs met alle ondersteuningsmaatregelen zal een deel bedrijven collectieve ontslagen aankondigen. Daarom moeten we inzetten op de verdeling van het resterende werk.

Regionale regeringen
Vlaanderen nam door het ACV gisteren drie belangrijke maatregelen:
 
- Ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang sturen zullen tot 5 april geen vergoeding of ‘respijtdagen’ moeten betalen.
- Voor wie door tijdelijke werkloosheid minder inkomen heeft, zal de Vlaamse overheid de water-, gas- en elektriciteitsfactuur één maand lang overnemen. In de periode van uitzonderlijke maatregelen zullen geen afsluitingen gebeuren.
- De Vlaamse aanmoedigingspremie om minder te gaan werken (buiten tijdskrediet) en zo collectieve ontslagen te vermijden wordt versterkt voor bedrijven waarvan de productie met minstens 20% is gedaald.
 Procedure sociale verkiezingen opgeschort
In deze omstandigheden kan geen normaal verloop van de procedure sociale verkiezingen worden gegarandeerd. De procedure wordt uitgesteld na de indiening van de kandidatenlijsten. Lees meer over het uitstel van de sociale verkiezingen op onze website.

Verdere aanpak
Het ACV blijft de situatie volgen en aanvullende maatregelen vragen om werknemers te beschermen.
We blijven onze informatie aan de werknemers updaten op www.hetacv.be/coronavirus, met vraag en antwoord. Ga daar regelmatig kijken.
Afwezig van het werk door het coronavirus?
Het coronavirus houdt de wereld in de ban en heeft inmiddels ook België bereikt. Paniek is niet nodig, maar een goede voorbereiding om de verspreiding en de gevolgen in te dijken wel.
>> Artikel website HLN  17/03/2020
UPDATE: In het kader van de strijd tegen het coronavirus volgt het ACV de gezondheidsaanbevelingen om jouw gezondheid en die van ACV medewerkers te beschermen. Omdat erop wordt aangedrongen om enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen te maken, vragen we je om niet langer naar een van onze dienstencentra te gaan, maar online of telefonisch te communiceren. We namen maatregelen om onze telefonische bereikbaarheid te verhogen.
Heb je een vraag over jouw persoonlijk dossier?
Door in te loggen op MIJN ACV krijg je toegang tot je online dossier. Hier vind je alle informatie terug over je betalingen en premies, je werkloosheidsdossier,… Je kan er ook je persoonsgegevens aanpassen.
Vind je  geen antwoord op jouw vraag?
Contacteer ons via mail of telefoon.
Ben je volledig werkloos?
Vul je online controlekaart in. Dankzij dit veilig en makkelijk alternatief hoef je je niet te verplaatsen naar een dienstencentrum. Werkloosheidsdocumenten nodig? Bestel ze online via Mijn ACV.
Over de impact van het coronavirus op het werk vind je meer informatie op www.hetacv.be. Ook in deze moeilijke tijden staat het ACV je bij en blijf je verzekerd van een kwalitatieve dienstverlening.
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen deze pandemie. Volg daarom de aanbevelingen op en blijf solidair zodat deze moeilijke periode snel achter ons ligt.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu