FAQ Covid 19 - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

FAQ Covid 19

COVID 19 Crisis
FAQ

 
1. Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?
 
2. Wat zijn de gevolgen voor werknemers?
 
3. FAQ (tijdelijke) werkloosheid
 
4. FAQ veiligheid en welzijn werknemers

5. Sociaal overleg en sociale verkiezingen
Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?

   
 1. Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep.
 2.  
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na elk gebruik weg in een gesloten     vuilnisbak.
 4.  
 5. Hoest of nies in een papieren zakdoek. Heb je geen zakdoek bij de hand, gebruik   dan de binnenkant van je elleboog.
 6.  
 7. Vermijd om handen en kussen te geven. Tot het virus bedwongen is proberen we beter alternatieve manieren van begroeten uit.
 8.  
 9. Voel je je ziek, koortsig of blijf je hoesten? Neem dan contact op met je dokter en blijf in afwachting thuis.
 10.  
 11. Vermijd zoveel mogelijk contact met zieke personen.
 12.  
 13. Probeer er op te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
Wat zijn de gevolgen voor werknemers?


Kan of mag je niet werken door van corona, dan heb je afhankelijk van de situatie recht op loon of een uitkering. We zetten de regels hier op een rij. Ons land wordt momenteel getroffen door het coronavirus. En dat kan gevolgen hebben voor je arbeidssituatie. Daarom zetten we op een rijtje welke regels van toepassing zijn als je als werknemer geconfronteerd wordt met de gevolgen van het coronavirus.

Opmerking: deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van de regelgeving. De site wordt voortdurend geactualiseerd.

1. Heeft de werknemer  een attest van zijn huisarts?
Dit is de eenvoudigste situatie: de reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing (een gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van de mutualiteit). Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

2. Verblijft de werknemer in quarantaine in een ziekenhuisinstelling?
In principe geeft het ziekenhuis hem een certificaat van quarantaine.  Hij kan de arbeidsovereenkomst niet uitvoeren wegens overmacht. Hij kan dus een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.
Lees meer over de tijdelijke werkloosheid.

3. Verblijft de werknemer thuis in quarantaine?
Als de quarantaine het gevolg is van een administratieve beslissing, is het wegens overmacht onmogelijk om je arbeidsovereenkomst uit te voeren. De regels voor tijdelijke werkloosheid moeten worden toegepast.
Hetzelfde geldt als een werknemer volgens de administratieve overheid in quarantaine moet omdat hij contact had met een besmet persoon (bv. het kind van de werknemer). Ook in deze situatie zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid van toepassing.
Lees meer over de tijdelijke werkloosheid.

4. Verblijft de werknemer in een ziekenhuis in het buitenland?
De normale regels voor arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

5. De werknemer is op buitenlandse missie en wordt in quarantaine gehouden in een risicogebied?
De werknemer zou in dit geval tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten krijgen. Lees meer over de tijdelijke werkloosheid.

6. De werknemer kan zijn werk niet uitvoeren omdat de werkgever de activiteiten heeft stilgelegd door het coronavirus?
Dit is ook een geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Lees meer over de tijdelijke werkloosheid.

7. De werknemer kan zijn werk niet uitvoeren door de dalende activiteit bij de werkgever?
De werknemer kan economisch werkloos worden verklaard als de werkgever voldoet aan de voorwaarden.

8. Kan mijn werkgever voorkomen dat ik weer aan het werk ga omdat ik net terug ben van een risicogebied?
De werkgever mag de werkhervatting van een werknemer die terugkeert uit een risicogebied, niet enkel om die reden weigeren. Dit is geen geval van overmacht. De werkgever moet het loon van de werknemer door betalen en de nodige preventiemaatregelen nemen (bv. onderzoek door de arbeidsarts tijdens de werkuren waarbij de kosten ten laste van de werkgever worden genomen).
Bovendien mag de werkgever niet eisen dat de werknemer naar zijn huisarts gaat en dat dit buiten de werkuren gebeurt.

Alle maatregelen die verband houden met het welzijn van de werknemers moeten vooraf ter advies aan het comité PB worden voorgelegd. (art. II.7-3 van het Codex).
FAQ Tijdelijke werkloosheid

 
Je dossier tijdelijke werkloosheid is in orde. Wat gebeurt dan en wanneer word je betaald?
 
ACV volgt je dossier op
 
   
 • Het ACV maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door aan RVA.
 •  
 • Opgelet: ontbreekt iets in je dossier, dan nemen wij zelf per mail of telefonisch contact met je op!  Doe dus niet voor een tweede keer dezelfde aanvraag: dit vertraagt en bemoeilijkt de aanvraag.
 
Betaling
   
 • Je hoeft zelf geen enkel document aan ons te bezorgen om een betaling te krijgen.
 •  
 • Het ACV kan de betaling uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid in de de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid.  Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen.  
 •  
 • Het ACV stelt alles in het werk om je betaling daarna zo snel mogelijk te laten vertrekken.

Tijdelijk werkloos, technisch werkloos, economisch werkloos:  is er een verschil?
 
Nee, er is geen verschil.  Bij de aanvraag worden termen als technische werkloosheid, overmacht, economische werkloosheid door elkaar gebruikt, maar welke aanvraag je werkgever ook deed:  je komt in het stelsel vantijdelijke werkloosheid terecht.  Dat geeft je recht op een werkloosheidvergoeding.

Wat houdt economische werkloosheid in?
 
Of je recht hebt op een uitkering tijdelijke werkloosheid hangt af van je statuut en de werksituatie. Ben je bediende, dan moet je bijvoorbeeld werken in een onderneming in moeilijkheden om in aanmerking te komen.
 
Raadpleeg onze FAQ's economische werkloosheid en lees meer over de voorwaarden, verplichtingen  van de werkgever duurtijd van de economische werkloosheid of het recht en omvang van uitkering:
 
   
 • Economische werkloosheid arbeiders (laatste update:  20 maart 2020)
 •  
 • Economische werkloosheid bedienden (laatste update:  20 maart 2020)

Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
 
Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dezelfde regeling voor de arbeiders en de bedienden:
   
 • Welke procedure moet de werkgever volgen?
 
De werkgever moet het bevoegde werkloosheidsbureau inlichten en een dossier met bewijzen en een toelichting bezorgen waaruit blijkt dat de werkloosheid een gevolg is van overmacht als gevolg van de coronaviruscrisis.

 • Wat is de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid wegens   overmacht?
 
De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 30 juni 2020.
 
   
 • Heeft een werknemer van wie de overeenkomst wordt opgeschort recht op een uitkering?
 
Tot 30 juni 2020 heeft de werknemer recht op een dagelijkse werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddeld bruto dagloon.
 
Nieuw is dat aanvragen tijdelijke werkloosheid die verband houden met Covid-19 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  De RVA zal bijgevolg bovenop de werkloosheidskeuring een toeslag betalen van 5,63 euro per dag + 149 euro  op basis van 26 dagen per maand.
 
In tegenstelling tot economische werkloosheid heeft de werknemer geen recht op een toeslag ten laste van de onderneming.

Waar vind ik de meest actuele informatie over tijdelijke werkloosheid?
 
Je vindt de meest recente info over tijdelijke werkloosheid op de website van de RVA: FAQ Tijdelijke werkloosheid corona.

Waar vind ik info over de betaling van mijn werkloosheidsvergoeding terug?
 
Betalingen kan je opvolgen via Mijn ACV (inloggen met je E-ID).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast worden.

Wat betekent economische werkloosheid voor mijn landingsbaan?
 
Het is perfect mogelijk om economische werkloosheid te combineren met een landingsbaan.
 
Dit geldt wel enkel voor de dagen dat er zou worden gewerkt. De landingsbaan blijft gewoon bestaan. De uitkering dus ook.

Ik ben progressief tewerkgesteld. Wat betekent dat bij tijdelijke werkloosheid?
 
Dat hangt af van de tewerkstellingsbreuk van de progressieve werkhervatting.

Het antwoord verschilt dus naargelang de ziekte-uitkering al dan niet wordt verminderd. De werkloosheidsreglementering staat niet toe om een uitkering voor tijdelijke werkloosheid te combineren met een volledige (niet-verminderde) arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 
Een uitkering voor tijdelijke werkloosheid kan gecombineerd worden met een verminderde ziekte-uitkering. Concreet:
   
 • Als je voor meer dan 20% progressief bent tewerkgesteld, dan wordt je ziekte-uitkering verminderd. Voor het percentage dat je normaal zou werken, ontvang je dan een werkloosheidsuitkering.
 •  
 • Werk je minder dan 20%, dan blijft je ziekte-uiterking onveranderd, maar heb je geen recht op werkloosheidsuitkering.
 •  
 • Ben je progressief tewerkgesteld buiten het normale arbeidscircuit, in een maatwerkbedrijf, dan blijft je ziekte-uitkering   onveranderd en heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Wat met recuperatie overuren?
 
Je werkgever kan je in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verplichten eerst recuperatiedagen voor overuren op te nemen.  Dat is wel het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken.

Je kan dit wel vrijwillig doen. Dan kan je tijdens die dagen niet tijdelijk werkloos zijn. Je kan ook niet tijdelijke werkloos zijn op ‘geplande’ vakantiedagen. Maar je kan ook niet verplicht worden om eerst je vakantie op te nemen vooraleer je tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht.
FAQ veiligheid en welzijn werknemers
 

Ik heb symptomen van het coronavirus.  Mag ik werken?
 
Als je symptomen van een besmetting vertoont, neem dan telefonisch contact op met de huisarts en volg zijn of haar advies. In de meeste gevallen zal de huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid voorschrijven. Je hebt dan recht op gewaarborgd loon.
 
Meer info vind je in de rubriek ziekte.
 
Ik behoor tot een risicogroep. Mag ik werken?
 
Als je tot een risicogroep behoort (personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is), neem dan contact op met je huisarts. Je vraagt best aan je huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid, want je gezondheidstoestand maakt het werken tijdelijk onmogelijk.

Ik ben mantelzorger voor een persoon die in de risicogroep zit. Mag ik werken?
 
Als je mantelzorger bent voor een persoon uit de risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is), vraag dan advies aan de huisarts. Hij of zij kan dan beslissen of werken verantwoord is.  

Iemand uit mijn gezin is besmet. Mag ik werken?
 
Als ik van de personen waarmee je onder eenzelfde dak woont de bevestiging kreeg besmet te zijn met het coronavirus, blijf je aan het werk tot op het moment dat je zelf symptomen van besmetting vertoont.  Vraag telefonisch advies aan je huisarts.
 
Wat als mijn werkgever de voorgestelde regels niet volgt?
 
De regering besliste dat bedrijven - ongeacht hun omvang - verplicht zijn om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 
Is telewerk niet mogelijk, dan moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen:
 
 • de afstand van 1.5 meter ten opzichte van andere werknemers
 •  
 • ervoor zorgen dat de basishygiëne gegarandeerd is (handen wassen, zeep, ..)
 
Dit geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 
Voor de cruciale sectoren en essentiële diensten (vb. gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, essentiële winkels) moeten de regels in de mate van het mogelijke worden gerespecteerd.
 
Indien de autoriteiten vaststellen dat deze maatregelen niet worden nageleefd:
 
 • wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd
 •  
 • in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 
Globaal heeft de werkgever de plicht om alle werknemers te beschermen tegen een mogelijke blootstelling aan virussen. Hij moet de risico’s evalueren en de nodige preventiemaatregelen nemen om een besmetting te voorkomen. Veilige procedures bij contact met derden en strikte regels op het vlak van hygiëne op de werkplek zijn minimaal te respecteren maatregelen. (vermijden van cash-betalingen, vermijden van doorgeven van documenten, ….)
 
Wat kan je doen?
 
 • Overleg met de werkgever hierover. Wijs hem op de regels die de regering afkondigde.
 •  
 • Indien hij weigert de nodige maatregelen toe te passen, neem dan contact op de met de ACV-afgevaardigde of de ACV-secretaris. Of neem rechtstreeks contact op met het toezicht welzijn op het werk in je regio.
 
Weigert je werkgever na overleg nog altijd om de nodige maatregelen te nemen om een ernstige, actuele gevaarlijke situatie aan te passen, dan kan je collectief beslissen het werk te verlaten.
 
 • Breng dan onmiddellijk de werkgever en de preventie-adviseur van je onderneming op de hoogte.
 •  
 • Je doet dit best via e-mail, waarbij je om een ontvangstbevestiging vraagt.
 •  
 • In dergelijke gevallen wordt de arbeidsovereenkomst geschorst door een fout van de werkgever, waardoor je in principe recht op loon hebt.
 •  
 • Uiteraard zal dit leiden tot een discussie met de werkgever. Het ACV staat zijn leden daarin bij.  
 
Moet mijn werkgever zeep en ontsmettende gels voorzien?
 
Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
 
 • Je werkplek moet hygiënsch zijn en je moet er regelmatig en grondig je handen kunnen wassen.
 •  
 • Je werkgever moet zorgen voor zeep en de nodige faciliteiten om de handen te wassen.
 •  
 • Ontsmettende gels kunnen aanvullend gebruikt worden, bijvoorbeeld bij regelmatig contact met derden.
 •  
 • Let er zelf op dat je geen handen geeft, afstand houdt, wegwerpzakdoeken gebruikt …
 
Lees meer over welzijn op het werk.
 
Vragen of klachten? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.
 
Moet mijn werkgever mondmaskers voorzien?
 
Nee, mondmaskers moeten absoluut voorbehouden blijven voor zorgverleners en gebruik in ziekenhuizen.
 
Als je symptomen vertoont, blijf thuis en contacteer je huisarts telefonisch.
 
Kom je in contact met derden (klanten bijvoorbeeld)? Zie ook: “Kan ik weigeren met derden in contact te komen?
 
Vragen of klachten? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.

Kan mijn werkgever mijn koorts controleren?
 
Ga niet werken met koorts. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Je huisarts zal beslissen over je arbeidsongeschiktheid.
 
Op het werk heeft de werkgever de plicht om de risico’s te evalueren en de werknemers te beschermen. Het nagaan of je koorts hebben zou onderdeel kunnen zijn van de risicoanalyse. Maar een werkgever kan zelf niet beslissen of je arbeidsongeschikt bent.
 
Je werkgever kan je kan hoogstens adviseren naar huis te gaan en contact op te nemen met de huisarts. Lees meer over welzijn op het werk.
   
 • Als je het eens bent met het advies van de werkgever, ga naar huis en neem telefonisch contact op met je huisarts. Als de huisarts je voorschrijft thuis te blijven, verwittig de werkgever.
 •  
 • Zoniet, hervat het werk. Het is dan aan de werkgever om de arbeidsarts te contacteren als hij niet akkoord zou zijn met de beslissing van de huisarts.
 •  
 • Als je het niet eens bent met het advies van je werkgever, vraag dan de werkgever om de arbeidsarts te contacteren.
 
Lees meer in de rubriek ziekte.
 
Vragen of klachten? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.

Kan mijn werkgever een medisch attest eisen?
 
Alleen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Lees meer in de rubriek ziekte.
 
Kan mijn werkgever een bloedafname doen?
 
Bloedafnames kunnen enkel door de arbeidsarts op initiatief van arbeidsarts zelf (niet op vraag van de werkgever) en in het kader van het preventief gezondheidstoezicht. Bloedafnames hebben bij een coronabesmetting ook geen zin.
 
Voor de veiligheid van de anderen kan de werkgever een werknemer van wie hij vermoedt dat hij ziek is vragen naar huis te gaan en hem adviseren contact op te nemen met de huisarts.  
 
Kan ik weigeren om met derden in contact te komen?
 
In principe is de werknemer die arbeidsgeschikt is verplicht zijn werk uit te voeren zoals het overeengekomen is. Ben je bang voor je gezondheid en veiligheid? Overleg dan met je werkgever.
 
Hij heeft de verplichting de risico’s na te gaan voor een mogelijke blootstelling aan het coronavirus. Op basis van de risicoanalyse moet hij preventiemaatregelen nemen. Veilige procedures voor het contact met derden zijn onderdeel hiervan.
 
Weigert de werkgever redelijke maatregelen te treffen? Neem dan contact op met de ACV-afgevaardigden in je onderneming om dit af te dwingen.
 
Bij uitblijven van die maatregelen zou je artikel I.2-26 van de Codex welzijn op het werk kunnen inroepen. Dit artikel geeft werknemers om de arbeidsplaats te verlaten bij een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk risico. Je moet dan wel onmiddellijk het bevoegde lid van de hiërachische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming op de hoogte stellen.
 
Weet wel dat je hiermee mogelijk problemen riskeert. Er is hierover nog geen rechtspraak gekend. Het ACV zal leden in ieder geval verdedigen, desnoods via rechtsbijstand,  maar het is niet zeker dat je geen loonverlies of een sanctie oploopt.
 
Welke hygiënische maatregelen kan mijn werkgever nemen?
 
Je werkgever moet er op toezien dat alle werkplekken regelmatig gereinigd worden. Speciale aandacht is gewenst voor oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals klinken, trapleuningen, bedieningspanelen van liften. Er wordt het best gepoetst met een microvezeldoek omdat dit soort doek meer kan opnemen. De personen die poetsen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals handschoenen.
 
Vraag aan je werkgever om papieren zakdoeken te voorzien op cruciale plaatsen (toiletten, koffiehoek). Het is ook belangrijk dat er voldoende afgesloten vuilnisbakken aanwezig zijn, die bij voorkeur zonder handen kunnen geopend en gesloten worden (bijvoorbeeld met een pedaal of een sensor). De vuilnisbakken moeten regelmatig worden leeggemaakt  (minstens 2x per dag in sanitaire blokken, op andere plaatsen minstens 1x per dag).
 
Ook is het belangrijk om 2x per dag gedurende 30 minuten de werkplek te verluchten.
 
Lees meer over welzijn op het werk. Vragen of klachten? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.

Hoe was ik op een correcte manier mijn handen?
 
Gebruik vloeibare zeep en droog je handen af met een wegwerpdoekje. Op de website van IDEWE vind je een korte instructievideo over hoe je correct je handen wast:
 
 • Je handen drogen met een handblazer wordt afgeraden omdat deze je handen nooit volledig droog maakt.
 •  
 • Halfdroge handen zijn een ideale voedingsbodem voor virussen.
 •  
 • Het blazen van de handdroger kan er bovendien voor zorgen dat virussen, waaronder het Covid-19 virus, zich in de ruimte verspreiden.
 •  
 • Zijn er op je werk enkel handdrogers? Vraag aan je werkgever om wegwerpdoekjes te voorzien.
 
Vragen of klachten? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.
 
Is het nodig om handgel te voorzien?
 
Dit is niet noodzakelijk. Wanneer je je handen op een correcte manier kan wassen, is dit voldoende. Eventueel kan je werkgever desinfecterende gel voorzien op plaatsen waar veel mensen passeren (bijvoorbeeld bij een badgelezer, het onthaal).

Wat als een collega ziek wordt tijdens het werk?
 
Eerst en vooral: niet elke collega die ziek wordt is besmet met het Covid-19 virus.
 
Je werkgever moet je collega adviseren naar huis te gaan. Eens thuis, is het aan je collega om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts zal beslissen welke maatregelen moeten genomen worden.
 
Uit voorzorg kan je werkgever de werkomgeving van je zieke collega, en alle oppervlakken die vaak worden aangeraakt (zoals klinken, bedieningspanelen van liften) laten reinigen.

Moeten personen met symptomen naar de arbeidsarts?
 
Nee, de arbeidsarts kan en mag van de overheid geen labotesten uitvoeren. Contacteer meteen de huisarts.
Sociaal overleg en sociale verkiezingen

Antwoorden op vragen over het uitstel van de sociale verkiezingen, het belang van het sociaal overleg en wat je als militant kan doen.

Uitstel sociale verkiezingen
 
Het coronavirus en de maatregelen om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk.
 
De sociale verkiezingen zijn daarom uitgesteld. Wat is hierover afgesproken?
   
 • De procedure voor de sociale verkiezingen is opgeschort vanaf dag X+36. De procedure wordt in het najaar hervat.
 •  
 • Met het oog op de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers zullen wel nog de lijsten ingediend worden tot dag x+35.   Met andere woorden: tussen 17 maart en 30 maart 2020 kan je, afhankelijk van de gekozen kiesdatum in de bedrijven, de lijst indienen.
 •  
 • Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en is er rechtszekerheid over de ontslagbescherming.
 
Lees de Verklaring van de Groep van Tien:  'Tijdelijke schorsing van de procedure sociale verkiezingen' (pdf)

Belang sociaal overleg
 
Vandaag en ook naar de toekomst toe, heeft het coronavirus ernstige gevolgen op de werking van bedrijven en organisaties.  Bijvoorbeeld op de tewerkstelling, de economische activiteit of de dienstverlening.
 
De impact is nog niet geheel duidelijk en zal hoe dan ook divers zijn.  Wat we zeker weten, is de cruciale rol is van het sociaal overleg hierin.
 
Zo moeten er in overleg voorbereidingen getroffen worden om de gevolgen van het corona virus in te dijken.  Anderzijds moeten maatregelen getroffen worden om om de  bedrijven en de werknemers, maar net zo goed de gebruikers/klanten/clien met de minste schade door deze risicovolle periode te loodsen.  
 
Lees hier wat je als ACV-afgevaardigde kan doen:
   
 • Wat kan je doen via het CPBW?
 •  
 • Wat kan je doen via de ondernemingsraad (OR)?
 •  
 • Wat zijn de aandachtspunten binnen het globaal sociaal overleg?
 
Wat kan je als ACV-afgevaardigde doen via het CPBW?
 
Vraag aan je werkgever, voor zover dit nog niet gebeurde, om zo snel mogelijk de leden van het CPBW samen te roepen voor een extra vergadering over de gevolgen van het coronavirus in je onderneming. De werkgever is daartoe verplicht wanneer minstens 1/3 van de werknemersvertegenwoordigers dit vraagt.
 
   
 • Bespreek een actieplan met preventiemaatregelen om besmettingen maximaal te voorkomen en de gezondheid van alle werknemers te beschermen. Zo’n actieplan bevat minstens de volgende elementen:
 •  
     
  • maatregelen op het vlak van persoonlijke hygiëne
  •   
  • hoe omgaan in contacten met collega’s en externen (klanten, leveranciers, …)
  •   
  • maatregelen op het vlak van schoonmaak en onderhoud
  •   
  • voorzien van de nodige beschermingsmiddelen,

Bekijk een voorstel van actieplan voor ondernemingen en organisaties van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Communiceer over de preventiemaatregelen aan het personeel via schriftelijke en mondelinge informatie. Bijvoorbeeld via affiches: bekijk een voorbeeld van affiche.
 • Maak afspraken over wat te doen in de onderneming wanneer een werknemer besmet is of in zijn omgeving in contact kwam met een besmet  persoon (zie ook in het document van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Informeer  de werknemers over wat ze moeten doen wanneer ze ziektesymptomen vertonen, besmet zijn of in contact kwamen met besmette personen: thuis blijven, huisarts telefonisch raadplegen, ...
 
 • Duid  een referentiepersoon aan (bv. preventieadviseur, personeelsdienst, …) waar werknemers terecht kunnen met al hun vragen.
 
 • Volg de situatie van dichtbij op en pas de maatregelen en de informatie aan het personeel aan de gewijzigde omstandigheden aan. Je kan bijvoorbeeld wekelijks een vergadering plannen.
 
 • Maak  ook gebruik van de expertise en de informatie van de arbeidsarts en de externe dienst voor preventie en bescherming op het     werk bij het uitwerken van de maatregelen en de communicatie aan het      personeel.
 
   
 • Wat  als de werkgever de werknemers wil doen laten werken in een risicozone, vb. een werkplaats waar een coronapatiënt verblijft? Dan moet aan een hele reeks strenge voorwaarden voldaan zijn die de veiligheid van de werknemer garanderen.    

Is er geen ondernemingsraad in je bedrijf of organisatie, bespreek dan in het CPBW ook de elementen die je terugvindt in het luik ondernemingsraad.
  
Indien er geen CPBW bestaat, heeft   de syndicale afvaardiging de volle bevoegdheid van een CPBW.      
 
Heb je nog vragen of ondersteuning nodig in discussies met je werkgever, aarzel dan niet en neem contact op met je vakbondssecretaris.

Wat kan je als ACV-afgevaardigde doen via de ondernemingsraad (OR)?
 
De ondernemingsraad moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, wanneer zich belangrijke gebeurtenissen voordoen of wanneer er beslissingen worden genomen die een grote impact kunnen hebben op de onderneming. De wetgeving bepaalt de aard van zo’n gebeurtenis niet precies. Maar een epidemie of een pandemie kan wel als zodanig worden beschouwd, evenals de gevolgen ervan voor de activiteiten van de onderneming.
 
Weet dat de werknemersafgevaardigden een extra ondernemingsraad kunnen samenroepen als 1/3 van de werknemersafgevaardigden dat vraagt. Aarzel dus niet om dit te doen.
 
Welke informatie moet de ondernemingsraad krijgen?
 
Wanneer er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen, moet de ondernemingsraad worden geïnformeerd en geraadpleegd over de volgende aspecten:
   
 • de impact van deze gebeurtenissen op de activiteit van de onderneming:  
  • ten gevolge van het stilvallen van de toelevering van grondstoffen of half afgewerkte producten waardoor de productie in het gedrang komt
  •   
  • heeft  de onderneming een activiteit die in het gedrang komt omdat klanten afzeggen of de afzetmarkt problemen ondervindt? Deze informatie maakt deel uit van de EFI-basisinformatie
  •   
  • impact op de omzetcijfers en wat men doet om de kosten te beheersen
   
 • de impact van deze gebeurtenissen op de tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden
  •   
  • zal men overwerk of tijdelijk werk gebruiken om afwezigheden te compenseren?
  •   
  • bij een vermindering van werk:
  •     
   • aanpassing van de arbeidsuren
   •    
   • opname van overuren
   •    
   • heroriering van ploegenarbeid, bv. door opschorten van de weekend en/of nachtploegen
   •    
   • tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.
   •   
 • in geval er niet gewerkt kan worden door overmacht
   
 • de toepassing van het arbeidsreglement of de (tijdelijke) aanpassing ervan, bv. wat betreft de medische controle, de toestemming en de organisatie van telewerk, …
 
Heb je vragen of ondersteuning nodig in discussies met je werkgever, aarzel dan niet en neem contact op met je vakbondssecretaris.

Wat zijn de aandachtspunten binnen het globaal sociaal overleg?
 
Maak gezamenlijke afspraken
 
Zorg er ook voor dat de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende overlegorganen (ondernemingsraad, CPBW) en van de syndicale afvaardiging overleggen via de syndicale kern om gezamenlijk afspraken te maken ten opzichte van de werkgever.
 
Stel een crisisplan op
 
Overleg met je werkgever over de communicatie aan de werknemers. Afhankelijk van de impact van de crisis op je bedrijf, is het aan te raden  om de werkgever te vragen een bedrijfsspecifiek crisisplan op te stellen.  In zo’n plan kan je bijvoorbeeld opnemen om op wekelijkse basis de werknemers te informeren over de ontwikkelingen op het vlak van de activiteiten, de werkgelegenheid en de arbeidsorganisatie van de onderneming.

Daarnaast beschrijf je in zo’n plan ook hoe er in eventuele crisissituaties gewerkt moet worden (bv. als heel veel werknemers afwezig zijn door ziekte, overmacht, …). Dat bepaalde minimumdiensten hoe dan ook moeten worden verder gezet, is duidelijk voor banken, gezondheidsinstellingen, rust- en verzorgingstehuizen.
 
Maar ook in andere ondernemingen of organisaties wordt deze oefening best gemaakt: welke diensten en functies zijn essentieel en moeten ook in  zware omstandigheden operationeel blijven; welke activiteiten mogen wel en niet onderbroken worden; voor welke sleutelfuncties hebben we de vereiste back-up personen.
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu